▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 18/ 21.09.2016 ГОДИНА

           

            

                По първа точка от дневния ред - Върнато за ново обсъждане Решение №144 от Протокол № 17/02.09.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Резултати от поименното гласуване 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

Х

 

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х-50%

 

Х-50%

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

 

 

Х

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

 

 

Х

9.

Себахтин Мюмюн Халид

 

Х

10.

Никола Петров Димов

 

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

10,5

1

3,5

    С 10,5 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 1 глас и 3,5 глас «ВЪЗД. СЕ» 

             РЕШЕНИЕ №145 отменено с Решение №168/03.11.2016 год.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и и чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АК – 02 – 11/09.09.2016 год. на Областен Управител на област Силистра и чл.51, ал.2, чл.56, ал.1 и чл.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.1, ал.1, т.6 от Постановление №192 на Министерския съвет от 29.07.2016 год. и писмо №08-00-902/12.08.2016 год. на Министерство на финансите, Наредба №31 за управление на общинска пътна мрежа в община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

Р Е Ш И:

            Приема повторно решение № 144 от Протокол № 17/02.09.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.   

            По точка втора от дневния ред - Разрешаване на маломерни паралелки в СУ ”Васил Левски” гр. Главиница и ОУ „Иван Вазов“ с. Зафирово за учебната 2016/2017 г.  

            ЗА – 14                                  ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

                РЕШЕНИЕ № 146

            На основание чл. 17, ал.1, т.3, чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11, ал.1, т.2 и ал.7 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

          Разрешава маломерни паралелки и осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик, с цел обезпечаване на учебния процес, в които учениците са от 41 до 80:

            1. СУ ”Васил Левски” гр.Главиница

          - VII а клас – с пълняемост от 16 ученици и недостиг от минимум 2 ученици.

           

            2. ОУ ”Иван Вазов” с. Зафирово

- VIII клас с пълняемост от 15 ученика и недостиг от 3 ученика.

                 Сума за дофинансиране за ученици – 1 032,00 лв.

           

          По точка трета от дневния ред - Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Калугерене, с. Сокол, с. Суходол, община Главиница и гр. Главиница.         

ЗА – 15                           ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

     РЕШЕНИЕ № 147

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение No3 на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол от 22.05.2015 г. Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

      Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за обект: „Подземна оптично мрежа за електронни съобщения „ за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на Община Главиница през имоти с № 011021, 012031,023022,024008 и 099004 по КВС в землището на с.Стефан Караджа, имоти № 006023, 006024, 006034 и 007002 в землището на с.Осен, поземлени имоти с идентификатори 15031.9.101, 15031.23.101 в землището на гр.Главиница, имоти № 030102,030105,030106 и 030108 по КВС в землището на с.Калугерене, имоти № 008005 и 010094 по КВС в землището на с.Сокол, имот № 040036 по КВС в землището на с.Суходол с обща дължина на трасето 22464 метра.

                                                                                             

            По точка четвърта от дневния ред - Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ „Пеньо Пенев – 1959 год.” с. Ножарево, общ. Главиница.

         Резултати от поименното гласуване

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

 

отсъства

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

14

0

0

  С 14 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ» 

                  РЕШЕНИЕ № 148

            На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Народно Читалище “Пеньо Пенев-1959г.“ с.Ножарево, на общински имот: едноетажна масивна сграда „Културен дом“ със застроена площ 240кв.м, построена в УПИ V кв.8 с площ 1660кв.м., с разпределение: фоайе, киносалон, вътрешно стълбище, кинокабина, стаи-3бр., коридор и склад. АОС № 541/20.02.2003г.

              2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота.

                                                                                        

            По точка пета от дневния ред - Утвърждаване на скица – проект за имот № 004160 с.Сокол и промяна на трайно ползване на имота от пасище, мера в местен път.

Резултати от поименното гласуване

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

 

отсъства

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

14

0

0

 С 14 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ»

                РЕШЕНИЕ № 149

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

           1. Утвърждава скица-проект с нанесени граници на площа за разделяне на имот № 004160, местността „Опитите“, землище с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра.

            2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от пасище, мера в НТП – местен път за имот №004160 с площ 2177кв.м., местност „Опитите”, землище с.Сокол общ. Главиница, ЕКАТТЕ 67828 , при съседи: имот № 004159 –Пасище, мера; имот № 004072 – път IVклас; имот № 004008-нива; имот №004157-пасище, мера.

            Неразделна част от решението е скица - проект   № Ф03232/10.08.2016г .

            По точка шеста от дневния редОтмяна на Решение №99 от Протокол №13/25.05.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

     ЗА – 13                            ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

             РЕШЕНИЕ № 150

             На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             Отменя Решение №99 от Протокол №13/25.05.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

 

            По точка седма от дневния редПопълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Резултати от поименното гласуване

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

 

отсъства

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

14

0

0

 С 14 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ» 

               РЕШЕНИЕ № 151

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

             Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., като в раздел І „Продажби на имоти и вещи” се допълни с имот: урегулиран поземлен имот УПИ IX-181 кв.18 с площ 13773 по плана на с.Калугерене, общ.Главиница.

 

            По точка осма от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на урегулиран поземлен имот УПИ № ІХ – 181, в кв. 18 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница.

Резултати от поименното гласуване

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

 

отсъства

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

14

0

0

 С 14 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ» 

              РЕШЕНИЕ № 152

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

 Р Е Ш И:

             1. Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен УПИ IX-181 квартал 18 с площ 13773кв.м. по плана на с.Калугерене, общ.Главиница. АОС № 3807/07.09.2016г.

             2. Утвърждава оценката на урегулиран поземлен УПИ IX-181, квартал 18 с площ 13773 кв.м. по плана на с.Калугерене, в размер на 27 850 лв. без ДДС, /33 420лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00 лв. Данъчната оценка на имота е 27435,80 лв., съгласно удостоверение № 6902001711/07.09.2016 г. от отдел «МДТ» при община Главиница

                3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на имотите.

 

            По точка девета от дневния редОсигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници.

                  РЕШЕНИЕ № 153

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

              1. Дава съгласието си кмета на Община Главиница да предвиди по 5 куб. м. дърва за огрев безплатно на 8 човека по списък, която е неразделна част от решението.

           2. Товаро разтоварните дейности и транспортните разходи да бъдат за сметка на Общината.

 

               По точка десета от дневния редДаване на съгласие за възмездно придобиване на собственост обособена част от сграда собственост на „БТК” АД по плана на с. Ножарево.

 Резултати от поименното гласуване

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

на Общински съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗД. СЕ

1.

Месут Махмуд Алиш

Х

 

 

2.

Хюсеин Муталиб Хамди

 

отсъства

 

3.

Ертунч Юдаим Ахмед

 

отсъства

 

4.

Ердживан Мюмюн Тасин

Х

 

5.

Сейфи Лютфи Салим

 

отсъства

 

6.

Зияедин Назим Исмаил

Х

 

 

7.

Първолета Рангелова Антонова

Х

 

 

8.

Рашко Станчев Денев

Х

 

 

9.

Себахтин Мюмюн Халид

Х

 

10.

Никола Петров Димов

Х

11.

Славко Стефанов Стефанов

Х

 

 

12.

Йозджан Шабан Расим

Х

 

 

13.

Димитър Петров Сяров

Х

 

 

14.

Боян Василев Томов

Х

 

 

15.

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Х

 

 

16.

Ерхан Юсуф Мехмед

Х

 

 

17.

Шенгюл Касим Абил

Х

 

 

ОБЩО:

14

0

0

С 14 гласа „ЗА”, «ПРОТИВ» 0 гласа и 0 глас «ВЪЗД. СЕ» 

              РЕШЕНИЕ № 154

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 във връзка с чл. 8 ал. 1 т. 1   от Закона за общинска собственост, чл. 8 ал. 1 т. 3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласието си да се закупи обособена част от едноетажна масивна сграда със застроена площ 368,55кв.м., собкственост на БТК „АД, а именно: 1)Репатрирот и АТЦ с обща площ от 46,46кв.м, със самостоятелен вход откъм южната страна на сградата, при граници:на север-помощения, собственост на кметство с.Ножарево, на изток-коридор от пристройка, на юг – двор, на запад-помещение, собственост на кметство с.Ножарево; 2)Пристройка в източната част на сградата, със застроена площ 69,89кв.м., при граници: на север –двор, на изток-двор, на юг-двор, на запад – помещения собственост на кметство с.Ножарево и помещение АТЦ, състояща се от две помещения и обслужващ коридор, със самостоятелен вход, весдно със идеалните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ V кв.8 по плана на с.Ножарево.

             2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко – продажба, обективиран в Н.А №86, том I, рег.№ 4703, нот.№ 486/2007г. по силата на който Община Главиница да закупи от собствветика на гореспоменатия имот.

 

            По точка единадесета от дневния ред Разни

     

           

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                                   Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                                                   /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.