▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 17/02.09.2016 ГОДИНА

           

      

                        По точка първа от дневния ред - Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи.

 

                      РЕШЕНИЕ № 144 потвърдено с Решение №145/21.09.2016 год.  и отменено с Решение №168/03.11.2016 год. на ОбС - Главиница.

                      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.51, ал.2, чл.56, ал.1 и чл.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.1, ал.1, т.6 от Постановление №192 на Министерския съвет от 29.07.2016 год. и писмо №08-00-902/12.08.2016 год. на Министерство на финансите, Наредба №31 за управление на общинска пътна мрежа в община Главиница, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                       Допълнителната целева субсидия за капиталови разходи в размер на 460 000 лв. се разпределя по параграфи, дейности и обекти както следва:      

                          § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                               460 000 лв.

      -           Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 460 000лв.

 -            СМР улица „Седма“     с. Бащино                                                     38 798лв.

-          СМР улица „Четвърта“ с. Д. Ряхово                                                 26 702лв.

-          СМР улица „Дочо Михайлов“ с. Стефан Караджа                         41 870лв.

-          СМР улица „ Д. Дончев“ с. Сокол                                                    42 440лв.

-          СМР улица „Единадесета“ с. Суходол                                             42 142лв.

-          СМР улица „ Осма “ с. Ножарево                                                     19 951лв.

-          СМР улица „ Стублата “с. Зафирово                                               55 805лв.

-          СМР улица „Втора“ с. Звенимир                                                      42 199лв.

-          СМР с. Зебил – площад                                                                      41 113лв.

-          СМР ул. „Четвърта“, ул. „Шеста“, ул. „Седма“ с. Вълкан              33 578лв.

-          СМР улица „Трета“ и площад с. Черногор                                      40 033лв.

-          СМР улица „Г. Дамянов“ и площад с. Богданци                            35 369лв.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                       Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.