▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 16/ 29.08.2016 ГОДИНА

            

     

                По точка първа от дневния ред - Върнато за ново обсъждане Решение №121 от Протокол № 15/27.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница. 

                РЕШЕНИЕ №132

    На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АК – 02 – 10/10.08.2016 год. на Областен Управител на област Силистра и съгласно чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал.1 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            І. Отменя Решение №121 от Протокол № 15 /27.07.2016 г. на Общински съвет гр.Главиница.

ІІ. Приема ново решение със следния текст:

      1. Променя ЦДГ /целодневни детски градини/ на територията на Община Главиница в ДГ /детски градини/.

    2. Преобразува ДГ „Мир” с. Калугерене в група и заедно с група „Първи юни” с. Ножарево, ги влива към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница, считано от 30.08.2016 г.

     3. Преобразува ДГ„Кокиче” с. Зебил в група и заедно с групи ”Пролет” с.Звенимир и „Пролет” с. Листец ги влива към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница, считано от 30.08.2016 г.

       4. Отделя група „Щастливо детство” с. Суходол от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница и я влива в ДГ „Васил Левски” с. Зафирово, считано от 30.08.2016 г.

       5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

     6. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, в която да се определят условията и реда за съхранение на задължителната учебна документация, да утвърди нови щатни разписания, както и уреждане на трудовите правоотношения с персонала съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

По точка втора от дневния ред - Върнато за ново обсъждане Решение №123 от Протокол № 15/27.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

          

                 РЕШЕНИЕ № 133

               На основание чл.21, ал.2 и чл. 45, ал.9 от ЗМСМА и Заповед № АК – 02 – 10/10.08.2016 год. на Областен Управител на област Силистра, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

    1. Отменя Решение №81 от Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

                2. Приема повторно Решение № 123 от Протокол № 15/27.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.   

           

 

 По точка трета от дневния ред - Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Главиница към 30.06.2016 год.  


РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл.21,ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от ЗПФ, чл.49, ал.1 от Наредба №26 на ОбС - Главиница, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                          1. Приема отчета за изпълнение на Бюджета към 30.06.2016 год., както следва:

                             1.1. По прихода – 3 677 627 лв.

                             1.2. По разхода – 3 677 627 лв. /Разпределение по функции, дейности и подпараграфи, съгласно Приложение№1/

                         2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2016 год. в размер на 298 346 лв. /бюджетни средства, средства от Европейски съюз/ съгласно Приложение №2/

                         3. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз към 30.06.2016 год. съгласно Приложение №3, както следва:

 • По прихода – 394 454 лв.
 • По разхода – 394 454 лв.

                                                                                             

По точка четвърта от дневния ред - Определяне представители на Общински съвет – град Главиница в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

           

 РЕШЕНИЕ № 135

 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

 Определя за свой представите в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия следният общински съветник – Никола Петров Димов.

                                                                                                               

По точка пета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 136

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

        Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. като в раздел І „Продажби на имоти и вещи” се допълни със следните имоти:

 • Поземлен имот № 090230 с площ 547кв.м., НТП: Др. жил терен, местност „НМИР“, землище с.Суходол, общ.Главиница. АОС № 3803/03.08.2016г.;
 • Поземлен имот № 020017 с площ 7898кв.м., НТП: нива,       местност „Братомирска пътека“, землище с.Стефан Караджа, общ.Главиница. АОС № 3804/03.08.2016г.;

                      По точка шеста от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на имот №15031.501.1025 с построена в него сграда №15031.501.1025.1 по кадастралния план на гр. Главиница.

 

                              РЕШЕНИЕ № 137

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                   1. Дава съгласието си да се продаде поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025, с посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница. АОС № 3212/26.08.2014 г.

                               2. Утвърждава оценката на поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025, с посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница в размер на 11 778,93 лв. с ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 140лв.  

                          Данъчната оценка на имота е 10 611,10лв. (десет хиляди шестотин и единадесет лева и 0,10лв.) лева, съгласно удостоверение № 6902001275/13.07.2016г. от отдел «Местни данъци и такси» при община Главиница.  

                                 3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на имота.

           

                         По точка седма от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на УПИ І, в кв. 5 с построени в него: 1)сграда бивше „Училище” и 2) Външна тоалетна по регулационния план на с. Суходол.


                              РЕШЕНИЕ № 138

                              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                      1. Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот УПИ І кв.5 с площ 7840 кв.м. заедно с построени в него: 1)Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ – 198кв.м. и 2) Външна тоалетна със ЗП – 70кв.м., по плана на с.Суходол.

                       2. Утвърждава оценката на урегулиран поземлен имот УПИ І кв.5 с площ 7840кв.м. заедно с построени в него: 1)Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ – 198кв.м. и 2)Външна тоалетна със ЗП – 70кв.м., по плана на с.Суходол в размер на 38041,73лв. с ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 190лв.  

                      Данъчната оценка на имота е 22 278,90лв. (двадесет и две хиляди двеста седемдесет и осем лева и 0,90лв. ) лева, съгласно удостоверение № 6902001246/ 04.07.2016г. от отдел «Местни данъци и такси» при община Главиница.

                        3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на имота.

                                  

                         По точка осма от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на поземлени имоти в землищата на с. Черногор, с. Суходол и с. Стефан Караджа, общ. Главиница.

                        РЕШЕНИЕ № 139

                          На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                             1. Дава съгласието си да се продадат следните имоти:

No

по

ред

 

Имот

Землище

Местн

Начин

на трайно ползване

Катег

Площ/

(дка)

Акт №, дата

Данъчна оценка

(лв.)

1

003015

Черногор

Под свинарника

Нива

IV

5,555

2892/16.11.2011г

752,40

2

012017

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

7,452

2889/16.11.2011г

1150,20

3

12064

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

2,000

2890/16.11.2011г

308,70

4

12065

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

1,998

2891/16.11.2011г

337,80

5

15037

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

0,510

2888/16.11.2011г

144,60

6

020017

Стефан Караджа

Братомирска пътека

Нива

III

7,898

3804/03.08.2016г

1335,20

7

090230

Суходол

НМИР

Др.жил.

терен

IV

0,547

3803/03.08.2016г

5,70

                                2. Утвърждава оценките на имотите, както следва:

No

по

реo

 

Имот

Землище

Местн

Начин

на трайно ползване

Катег

Площ/

(дка)

Акт №, дата

Оценка от лицензиран оценител

(лв.)

1

003015

Черногор

Под свинарника

Нива

IV

5,555

2892/16.11.2011г

7777

2

012017

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

7,452

2889/16.11.2011г

11178

3

12064

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

2,000

2890/16.11.2011г

3000

4

12065

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

1,998

2891/16.11.2011г

2997

5

15037

Черногор

ЯЙКЪНА

Нива

III

0,510

2888/16.11.2011г

765

6

020017

Стефан Караджа

Братомирска пътека

Нива

III

7,898

3804/03.08.2016г

11847

7

090230

Суходол

НМИР

Др.жил.

терен

IV

0,547

3803/03.08.2016г

766

                                             Купувачът заплаща разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 25лв.    

                               3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

           

                             По точка девета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на УПИ ІІ кв.11 с построен в него сграда бивша „ЦДГ” по регулационния план на с. Бащино.

 

                          РЕШЕНИЕ № 140

                          На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

           1. Дава съгласието си да се продаде Урегулиран поземлен имот с площ 4368кв.м., с построена в него едноетажна масивна сграда „бивша ЦДГ“ със застроена площ 232кв.м., по плана на с.Бащино, общ.Главиница.

                      2. Утвърждава оценката на урегулиран поземлен имот с площ 4368кв.м., с построена в него едноетажна масивна сграда „бивша ЦДГ“ със застроена площ 232кв.м., по плана на с.Бащино. в размер на 15 346,94лв. с ДДС, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 140лв.  

                        Данъчната оценка на имота е 10677,90лв. (десет хиляди шестотин седемдесет и седем лева и 0,90лв. ) лева, съгласно удостоверение № 6902000896/ 13.05.2016г. от отдел «Местни данъци и такси» при община Главиница.  

                       3. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на имота.

         

                             По точка десета от дневния ред - Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи.

                              РЕШЕНИЕ № 141

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.51, ал.2 чл.56, ал.1 и чл.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 36 от Постановление № 192 на Министерския съвет от 29.07.2016г. и писмо № 08-00-902 / 12.08.2016г. на Министерство на финансите, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                            Допълнителната целева субсидия за капиталови разходи в размер на 460 000 лв. не се разпределя по параграфи, дейности и обекти както следва:      

 

§ 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                   460 000 лв.

-                      Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на

уличната мрежа ”                                                                                          460 000лв.

-            СМР улица „Седма“     с. Бащино                                                     38 798лв.

-          СМР улица „Четвърта“ с. Д. Ряхово                                                 26 702лв.

-          СМР улица „Дочо Михайлов“ с. Стефан Караджа                         41 870лв.

-          СМР улица „ Д. Дончев“ с. Сокол                                                    42 440лв.

-          СМР улица „Единадесета“ с. Суходол                                             42 142лв.

-          СМР улица „ Осма “ с. Ножарево                                                     19 951лв.

-          СМР улица „ Стублата “с. Зафирово                                               55 805лв.

-          СМР улица „Втора“ с. Звенимир                                                      42 199лв.

-          СМР с. Зебил – площад                                                                      41 113лв.

-          СМР ул. „Четвърта“, ул. „Шеста“, ул. „Седма“ с. Вълкан              33 578лв.

-          СМР улица „Трета“ и площад с. Черногор                                      40 033лв.

-          СМР улица „Г. Дамянов“ и площад с. Богданци                            35 369лв.

                      По точка единадесета от дневния ред - Вземане на решение за кандидатстване на община Главиница с проекти по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.           

 

                                РЕШЕНИЕ № 142

                              На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА, Община Главиница да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                     1. Община Главиница да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със проектни предложения за подготовка и реализиране на следните инвестиционни проекти:

 • „Реконструкция на улична мрежа в град Главиница, обл.Силистра”
 • „Рехабилитация на път SLS 1024 „/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Суходол – граница общ.(Главиница - Ситово) – Босна - /ІІІ-216/” от км 0+000 до 2+689 и от км 4+200 до 5+966
 • „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница”
 • „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Дичево, общ.Главиница”
 • "Реконструкция на Централен площад и реконструктия на тротоари по ул. "Витоша" и „Оборище” в град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра".

Подобект 3: Тротоар на ул.«Витоша» (между ул. «Шести септември» и ул. «Хр.Ботев»), тротоар на «Шести септември», зелени площи и открит паркинг в ПИ 15031.501.472.

Подобект 4: Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. «Оборище» (между ул. «Витоша» и ул. «Л.Баръмов»), зелени площи, открит паркинг зад читалище «Хр. Ботев» - ПИ 15031.501.406, ПИ 15031.501.1035, ПИ 15031.501.1050.

                      2.   На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Главиница, обл.Силистра” , съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020.

- На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект „Рехабилитация на път SLS 1024 „/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Суходол – граница общ.(Главиница - Ситово) – Босна - /ІІІ-216/” от км 0+000 до 2+689 и от км 4+200 до 5+966 , съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020.

- На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница”, съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020.

- На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Дичево, общ.Главиница”, съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020.

- На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект "Реконструкция на Централен площад и реконструктия на тротоари по ул. "Витоша" и „Оборище” в град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра".»

 

Подобект 3: Тротоар на ул.«Витоша» (между ул. «Шести септември» и ул. «Хр.Ботев»), тротоар на «Шести септември», зелени площи и открит паркинг в ПИ 15031.501.472.

Подобект 4: Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. «Оборище» (между ул. «Витоша» и ул. «Л.Баръмов»), зелени площи, открит паркинг зад читалище «Хр. Ботев» - ПИ 15031.501.406, ПИ 15031.501.1035, ПИ 15031.501.1050., съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020.

              3.Община Главиница се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница”.

Община Главиница се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Дичево, общ.Главиница”.

                          По точка дванадесета от дневния ред - Вземане на решение за кандидатстване на НЧ „Пеньо Пенев - 1959“ с.Ножарево, община Главиница с проект по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


                              РЕШЕНИЕ № 143

                      На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                            Общинският съвет на гр. Главиница декларира, че дейностите по проект „Реконструкция на НЧ „Пеньо Пенев – 1959” с. Ножарево, общ. Главиница”, съответстват на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020

                             По точка тринадесета от дневния редРазни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                       Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                                                    /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.