▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 15/27.07.2016 ГОДИНА

           

 

               По точка първа от дневния ред - Върнато за ново обсъждане Решение №109 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

          

                РЕШЕНИЕ №116

                          На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 и чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                                1. Отменя Решение № 109 от Протокол № 14/29.06.2016г.

                                2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел І „Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС“ се допълни с МПС: автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ.

                                3. Дава съгласието си да се продаде моторно превозно средство: Автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ.

                                4. Утвърждава оценката на моторно превозно средство: Автобус /Бус/„Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ в размер на 2 260,00лв. без ДДС, / 2712,00лв. с ДДС/ ;

                                5. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажбата на моторно превозно средство: Автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ, и с получените средства от продажбата да се закупи друг тип МПС с по-малък капацитет.

 

                       По точка втора от дневния ред - Върнато за ново обсъждане Решение №115 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

 

                      РЕШЕНИЕ № 117

                      На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ и чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

РЕШИ:

Отменя Решение №115 от Протокол №14/29.06.2016 год.

            

                 По точка трета от дневния ред - Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Главиница за периода 2016г. - 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2016-2017 г.

           

                        РЕШЕНИЕ № 118

            На основание чл.21,ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСП и чл.36 б,ал.1 и ал. 2 от ППЗСП, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                   1. Приема Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Главиница за периода 2016-2020 г.

                2. Приема Годишен план за развитието на социалните услуги в Община Главиница за 2016-2017 година.

                    3. Възлага на Кмета на Община Главиница да актуализира Стратегията при възникване на необходимост и ежегодно да изготвя и предлага за приемане от Общински съвет Главиница Годишен план за развитие на социалните услуги в изпълнение на Стратегията.

                                                                                                                                 

                         По точка четвърта от дневния ред - Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Главиница за учебната 2016/2017 година.           

          

                         РЕШЕНИЕ № 119

                    На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №84/06.04.2009 год. и становище на РИО-Силистра, Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:                     

                               1. Актуализира списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2016/2017 година,както следва;

-          СОУ „Васил Левски“ гр. Главиница

-          ОУ „Иван Вазов“ с. Зафирово

-          ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Сокол

                         2. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година .

 

                                                                                                               

                           По точка пета от дневния ред - Разрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 год.                     

 

                           РЕШЕНИЕ № 120

                           На основание чл. 17, ал.1, т.3, чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 и чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

РЕШИ:

                          I. Разрешава маломерни паралелки и слети класове в общинските училища с осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик, с цел обезпечаване на учебния процес, разпределени по училища, както следва:

                                   1. ОУ „Св. Св.Кирил и Методий”с.Сокол

 • III клас – 10 ученици;
 • V клас - 12 ученици.

                    Сума за дофинансиране за учебна година в размер на 4 128 лв. за 12 ученици.

                               II. Дава съгласие за изключения от минималния брой на учениците в следните паралелки, за които не е необходимо допълнително финансиране.

                                   1. СОУ”Васил Левски” гр. Главиница:

 • VIIIа клас с пълняемост от 17 ученици и недостиг до минимума от 1 ученик;
 • Ха клас с пълняемост от 17 ученици и недостиг до минимум от 1 ученик;  
 • Хб клас с пълняемост от 17 ученици и недостиг до минимума от 1 ученик;

                       2. ОУ „Отец Паисий”с.Стефан Караджа

 • II клас-15 ученици и недостиг до минимума от 1 ученик.

                         III. Разрешава осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик в следните училища, в които учениците са от 41 до 80:

                      1.СОУ „Васил Левски” гр.Главиница.

 • Vа клас – 16 ученици;
 • ХII б клас - 15 ученици.

          Сума за дофинансиране за 5 ученици - 1 720 лв.

                       2. ОУ „Отец Паисий”с.Стефан Караджа

 • Iклас- една паралелка с 8 ученици;
 • IIIклас - една паралелка с 6 ученици;
 • IV клас – една паралелка с 9 ученици;
 • V клас – една паралелка с 9 ученици;
 • VI клас - 6 ученици;
 • VII клас - 9 ученици;
 • VIII клас- 6 ученици.

           Сума за дофинансиране за 67 ученици - 23 048 лв.

                      3. ОУ „Св. Св.Кирил и Методий”с.Сокол

   • I клас - една паралелка с 6 ученици;
   • II клас- една паралелка с 9 ученици;
   • IV клас – една паралелка с 8 ученици;
   • VII клас – една паралелка с 9 ученици;
   • VIII клас – една паралелка с 9 ученици.

                      Сума за дофинансиране за 43 ученици - 14 792 лв. за ученици.

                 

                      По точка шеста от дневния ред - Оптимизиране на мрежата от детски градини на територията та Община Главиница.

 

                      РЕШЕНИЕ № 121 Отменено с Решение №132/29.08.2016 год.

         На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1, ал. 5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

РЕШИ: 

                           1. Закрива център ЦДГ Калугерене с филиал с. Ножарево, считано от 10.08.2016 г.;

                           2. Закрива център ЦДГ Зебил с филиали с. Листец и с. Звенимир, считано от 10.08.2016 г.;

                           3. Преобразува център ДГ Главиница и присъединява филиали – с. Зебил, с. Листец, с. Звенимир, с. Ножарево и с. Калугерене, считано от 10.08.2016 г.

                           4. Преобразува център ДГ Зафирово и присъединява филиали - с.Дичево, с.Богданци, с.Д.Ряхово, с.Суходол, с.Черногор, считано от 10.08.2016г.

                           5. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед по чл. 15, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, в която да се определят условията и реда за съхранение на задължителната учебна документация и да утвърди нови щатни разписания, както и уреждане на трудовите правоотношения с персонала съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

           

                         По точка седма от дневния ред - Приемане на нова „Наредба за управление на общинска пътна мрежа в Община Главиница”.      

           

                          РЕШЕНИЕ № 122 

                     На основание чл. 21, а.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА, чл.8, чл.18 и чл.23 от Закон за пътищата и чл.77 и чл.79 от АПК Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                            1. Отменя Наредба №14 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница, приета с Решение № 315 от 31.07. 2006 год. на ОбС – Главиница на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, чл.18 и чл.23 от Закона за пътищата.

                            2. Възлага на Кмета на Община Главиница да приеме последващи действия съгласно чл. 78, ал.3 от АПК действия.

                            3. Приема Наредба № 31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница.

                                  

                       По точка осма от дневния ред - Възлагане на нова дейност на ОП „Общински имоти и комунални дейности” и изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността му.

           

                       РЕШЕНИЕ № 123 Потвърдено с Решение №133/29.08.2016 год.

                       На основание чл.21  , ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                           1. Възлага на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ поддържането на системата за улично осветление в Община Главиница.

                           2. Изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на ОП„Общински имоти и комунални дейности”, както следва:

                               2.1. добавя нова точка към чл. 5 ал. 1

                                   - т.13. „Поддръжка на улично осветление на територията на Община Главиница”.

                               2.2. Добавя нова точка към чл. 8 ал. 2

                                   - т.7. „Организира и контролира поддържането на уличното осветление”.

                                2.3. Добавя нова алинея към чл.13

                     - ал. 3 „За реализиране на всяка от дейностите, при доказана необходимост и липса в парка на предприятието и Община Главиница на необходимата техника, Директорът може да сключва договор за наем и услуга, който да е за съответната календарна година. Наемната цена не следва да надвишава пазарната такава. Договорът за наем следва да се сключва в писмена форма и съгласува с Кмета на Община Главиница”.   

                          2.4 Изменя Приложение №2 на Правилника за устройството и дейността на ОП„Общински имоти и комунални дейности”, както следва:

                     1. Закрива една щатна бройка „монтьор”.

                           2. Разкрива нова щатна бройка с наименование „монтьор – поддръжка на инсталации и оборудване”

 

                     По точка девета от дневния ред - Планиране и определяне начина на ползване на дървесина от подотделите – общинска собстевонст за календарната 2016 год.       


                            РЕШЕНИЕ № 124

                            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                         І. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии за календарната 2016 г., включващ следните подотдели:

 

№ по ред

землище

отдел

подотдел

дървесен вид

площ /ха/

стояща маса/ м³/

1.

Коларово

37

г

акация

7,6

990

2.

Богданци

45

д

червен дъб, липа

17,5

2000

3.

46

г

акация

2,0

220

4.

47

к

акация

4,9

600

5.

47

л

акация

7,9

800

6.

Черногор

116

м

дъб,цер,габър

28,5

850

7.

118

а

дъб,цер,габър

22,6

730

8.

Сокол

119

к1

акация

5,2

460

9.

119

м1

акация

2,6

230

10.

Листец

1349

б

дъб,цер

25,4

1100

11.

1349

д

акация

2,0

160

                                                                                                           ОБЩО:              126,2               8140              

                           ІІ. Определя ползването на подотделите от горския фонд - общинска собственост за календарната 2016 г., да се осъществи по начина, посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

                        ІІІ. Упълномощава кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти да организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина.

                                                                

                      По точка десета от дневния редОдобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройстевн план /ПУП/ - ПЗ – план за застрояване, за промяна предназначението на земята и за създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани в ПИ с №№ 004157 и 004158 по Картата на възстановена собстевеност на с. Сокол общ. Главиница, както и парцеларни планове /ПП/ на техническата инфраструктура за захранването му с вода, ток и достъп до път, през ПИ с № 004158 в местността „Опитите” в землището на с. Сокол.

            

                        РЕШЕНИЕ № 125

       На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и Докладна записка с вх.№ ДЗ-2605/07.07.2016г. от кмета на с.Сокол, Общински съвет Главиница, област Силистра

РЕШИ:

                 Одобрява задание за изработване на ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на територията на община Главиница: "Подробен устройствен план /ПУП / - ПЗ - план за застрояване, за промяна предназначението на земята и за създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани в ПИ с №№ 004157 и 004158 по Картата на възстановената собственост на с.Сокол, общ.Главиница, както и парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура за захранването му с вода, ток и достъп до път, през ПИ с № 004158 в местността "Опитите" в землището на с.Сокол ".

 

                      По точка единадесета от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване възмездно право на ползване на част от общински имот за разполагане на пчелин по КВС на с. Листец, общ. Главиница.

 

                        РЕШЕНИЕ № 126

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11 ал.1, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, и чл.15, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

                      1. Дава съгласието да се учреди възмездно право на ползване на Кадрие ***** Али от с. *****, ул.“*****“ №* върху 2496 кв.м., представляваща част от недвижим имот – публична общинска собственост, в землището на с.Листец, съставляваща имот № 0560051, местност „Мери“ по КВС на с.Листец с обща площ 537.908дка, с НТП:пасище, мера за срок от 10 /десет/ години.

            Годишната наемна цена за ползване на имота да се определи от лицензиран оценител.

            Неразделна част от решението е протокол от заснемане на пчелин в ПИ № 050051, землище с.Листец, общ.Главиница.

                       2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно ползване .

        

                    По точка дванадесета от дневния ред - Попълване на годишната програма и даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката за продажба на 265 кв. м. ид. Части от УПИ 163, 144 в кв. 13 по плана на с. Ножарево.

 

                         РЕШЕНИЕ № 127

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра 

РЕШИ:

                        1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2016г. като в раздел І. „Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС“ да бъдат включени: 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ІII-163,144 кв.13 като предаваема част , целият с площ 717кв.м., по плана на с.Ножарево, общ.Главиница. АОС 3802/18.07.2016г.;

                        2. Дава съгласието да се продадат 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен

имот ІII-163,144 кв.13 като предаваема част , целият с площ 717кв.м., по плана на с.Ножарево,общ.Главиница;

                       3. Утвърждава оценката на 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ІII-163,144 кв.13 като предаваема част , целият с площ 717кв.м , по плана на с.Ножарево в размер на 642,30лв. без ДДС / 770,40лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 80,00лв.   Данъчната оценка на имота е 604,20лв., съгласно удостоверение № 6902001276/13.07.2016г. от отдел «МДТ» при община Главиница;

                      4. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

                 

                         По точка тринадесета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти от ОПФ. 

                  РЕШЕНИЕ № 128

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

              Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел ІI „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се допълни с поземлени имоти от ОПФ:

  

имот №

начин тр.ползв.

категор.

Площ/дка 

Регистър с. Коларово

7

др.селскост.терит.

ІІІ

5,758

8

др.селскост.терит.

ІІІ

4,838

11

др.селскост.терит.

ІІІ

4,504

12

др.селскост.терит.

ІІІ

5,456

18

др.селскост.терит.

ІІІ

5,130

64

др.селскост.терит.

ІІІ

4,047

172

др.селскост.терит.

ІІІ

9,251

207

др.селскост.терит.

ІІІ

6,784

3001

ерозирана нива

ІІІ

10,280

25024

нива

V

4,698

33032

нива

ІV

11,663

10049

нива НТП

12,126

11027

нива НТП

12,379

11028

нива НТП

12,127

Регистър на имоти с. Косара

5

изоставена нива

ІІІ

7,982

9

нива

ІІІ

4,699

11

нива

ІІІ

8,124

31

нива

ІІІ

8,964

45

изоставена нива

ІV

7,663

46

изоставена нива

ІV

25,369

20024

нива

III

43,000

20025

нива

III

12,320

Регистър на общински имоти с. Листец

1507

нива

ІІІ

9,050

Регистър общински имоти с. Звенимир

28006

др.жил.терен

V

7,039

60211

др.трайно.насаждение

ІV

22,400

90012

нива

ІІІ

12,784

60061

нива НТП

4,387

40101

наводнена нива

12,335

Регистър общински имоти с. Зафирово

1189

нива

ІІІ

21,000

1191

нива

ІV

63,572

10022

кайсиева градина

ІІІ, VI

50,004

18001

нива

ІІІ

9,209

18002

нива

ІІІ

11,999

1190

нива

ІV

11,777

10026

нива

ІV

23,729

18021

нива

ІІІ

6,009

Регистър на общински имоти с. Богданци

93

др.селищ.тер.

1,464

97

изост.нива

ІІІ

5,856

111

др.селищ.тер.

22,907

115

изост.нива

25,977

24032

нива

IV

7,731

91

др.селищ.тер.

77,403

 Обраб. 48дка.

28053

нива

VI

19,000

Регистър на общински имоти с. Суходол

1003

кайсиева градина

IV

49,999

училищна

Регистър общински имоти с. Бащино

40217

нива НТП

30,763

40230

нива НТП

6,252

40233

нива НТП

9,282

Регистър общински имоти с. Сокол

4008

нива

III

338,072

Регистър на общтински имоти с. Долно Ряхово

27

Посевна площ

17,768

63

Нива

5,013

89

Нива

13,188

212

Ерозирана нива

27,678

16403

Нива

7,768

92

нива НТП

5,232

85

нива НТП

7,087

Регистър общински имоти с. Дичево

36005

необработваема

VI

10,330

училищна

90112

др. жил. терен

IV

19,671

 Регистър общински   имоти с. Подлес

31045

др.селищна тер

6,514

 

Регистър общински   имоти с. Ножарево

60004

др. трайно нас.

V

45,921

60005

др. трайно нас.

IV

60,379

90073

нива

VI

4,237

Регистър общински   имоти с. Малък Преславец

101

др. селскост. тер.

III

12,436

450

др.селищна тер

8,522

17005

нива

ІІІ

254,032

18028

ерозирана нива

ІІІ

4,552

 Регистър общински   имоти с. Падина

90074

нива

IV

4,760

90130

врем.неизп.нива

V

7,963

30015

др.селищна тер

9,577

Регистър общински   имоти с. Черногор

5005

нива

II, IV,V

52,000

13006

др. селищна тер.

-

120,241

обр. 61,950дка

Регистър общински   имоти с. Зарица

15001

нива

VI

50,000

училищна

 Регистър общински   имоти с. Стефан Караджа

11012

нива

V

5,000

11022

навод-нива

V

11,861

99019

нива

III

452,617

99023

нива

III

14,477

 Регистър общински   имоти гр. Главиница

15031.2.4

бакърджи кулак

5,004

нива

4104

главиница

14,031

нав.н

8070

ескиолар

5,979

нива

15031.17.31

фирфилик

13,297

нива

20023

кофалжа

4,197

нива

15031.30.59

коджа екинлик

9,473

нива

15031.31.103

главиница

5,872

нав.нива

15031.7.60

баламата

42,991

нива

15031.14.17

дьолник

31,614

нива

15031.14.18

дьолник

28,032

нива

15031.14.19

дьолник

5,791

нива

15031.14.28

дьолник

52,567

нива

15031.14.29

дьолник

63,819

нива

15031.14.30

дьолник

192,813

нива

15031.14.31

дьолник

116,371

нива

15031.17.51

Фирфилик

13,502

нива

 регистър общински   имоти с. Осен

др. селищна тер.

7,624

III

169

др. селищна тер.

7,122

III

173

др. селищна тер.

26,193

III

181

др. селищна тер.

4,145

III

191

др. селищна тер.

5,966

VI

6058

нива

9,983

IV

6064

нива

7,687

IV

14047

нива

4,393

III

15023

нива

7,003

VI

17020

изоставена нива

6,436

IV

17022

изоставена нива

5,906

IV

17023

изоставена нива

4,455

IV

 

 

                       По точка четиринадесета от дневния ред Отменя Решение №80 от Протокол №12/26.04.2016 на Общински съвет – гр. Главиница.

 

                              РЕШЕНИЕ № 129

                              На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                           1. Отменя Решение №80 от Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница за обща чистеност и структура на Общинска администрация.

                           2. Оставя в сила Решение № 51 от Протокол №6/28.03.2012 год. на Общински съвет гр. Главиница за обща численост и структура на Общинска администрация.

           

                По точка петнадесета от дневния ред Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

 

                     РЕШЕНИЕ № 130

                          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване,, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

 Внася предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на децата:

               1. Севгюл ***** Ибрям с ЕГН **********;

               2. Атанур ***** Ибрям с ЕГН **********..

           

                              По точка шестнадесета от дневния ред – Разни

     

                        РЕШЕНИЕ № 131

                              На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                                 Обявява месец август 2016 год. за ваканция на Общинските съветници.

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                  Председател ОбС: /п/

                /инж. Севинч Даил/                                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.