▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 14/29.06.2016 ГОДИНА

           

 

               По точка първа от дневния ред - Решение № 210 на ОИК от 02.06.2016 год. за прекратяване на правомощията на Насуф ***** Насуф – Кмет на Община Главиница, избран на МИ 2015.

                    РЕШЕНИЕ № 103

                    На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                    1. Не избира нов временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Главиница, предвид Решение № 64 от 23.03.2016 год. и дадения с него мандат на лицето Сюзан ***** Хасан, като такава, до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община.

             2. Настоящото решение да бъде изпратено на временно изпълняващ длъжността Кмета на Община Главиница и Областния управител на Област Силистра в 7 дневен срок от приемането му.

               По точка втора от дневния ред - Споразумение за разсрочване на дълг по договор с ДФ „Земеделие”, а именно „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра” осъществяван с финансова помощ по Програма за развитие на селските райони – 2007-2013 год. мярка 321, съгласно договор за финансиране с номер 19/321/01276 от 27.11.2012 год.


                 РЕШЕНИЕ № 104 Отменено с Решение №206/29.03.2017 год.

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра 

Р Е Ш И: 

               1. Отменя Решение №83 на Общински съвет – гр. Главиница от 26.04.2016 год.

              2. Общински съвет гр. Главиница дава съгласие, община Главиница да сключи споразумение за разсрочване на задължение по договор №19/321//01276 от 27.11.2012 год. „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра”, ведно със законовата лихва и лихва съобразно предложението от ДФЗ споразумение за разсрочване.

              3. Упълномощава вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница да подпише същото при погасителен план за срок не по – дълъг от 5 /пет/ години и месечни вноски посочени от ДФ „Земеделие”, при поредност на плащането лихви – главница, като се предвиди възможността за еднократно заплащане в края на всяка година при невъзможност да се извършват ежемесечни плащания от страна на Община Главиница. 

             4. Задължава вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница, след сключване на споразумението за разсрочване на задълженията към ДФ „Земеделие”, същото заедно с договорения погасителен план да бъдат внесени за сведение в Общински съвет – гр. Главиница.

                                                                            

               По точка трета от дневния ред - Издаване на запис на заповед от Община Главиница в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), в качеството му на Управляващ орган, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-1.002-0043 от 10.05.2016 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар”, сключен между Община Главиница и МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

                  РЕШЕНИЕ № 105

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1 и 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и т. 3.8.1 от сключения с Управляващия орган договор № BG05M9OP001-1.002-0043 от 10.05.2016 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар”, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Упълномощава кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в размер на 61 231,40 лева (шестдесет и една хиляди, двеста тридесет и един лев и четиридесет стотинки) за обезпечаване на договореното 20 % авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-1.002-0043 от 10.05.2016 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар”.

                                                                                                                          

               По точка четвърта от дневния ред - Вземане на решение за създаване на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги за разработване на Стратегията за   развитие на социалните услуги и Годишен план за действие в Община Главиница и изпълнение на дейностите.                 

          

                  РЕШЕНИЕ № 106 Отменено с Решение №466/30.04.2019 год.

           На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане и чл.7, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК , Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                I. Създава Обществен съвет за социално подпомагане и услуги и изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Главиница в състав, както следва:

            Председател:

                        Данка ***** Иванова - заместник кмет;

            Секретар:

                        Гюлфера ***** Сали – Дирекция „СП” гр. Тутракан, отдел „ЗД” - социален работник.

            Членове:

                       1. Гюлнур ***** Реджеб - Дирекция „СП” гр. Тутракан, н-к отдел „ХУСУ”.

                       2. Алкин ***** Юмер – Управител „ЦНСТ” гр. Главиница;

                       3. Даниела ***** Димитрова – Управител „ЦНСТ” с. Малък Преславец;  

                       4. Ничай ***** Али – Управител „ДЦВХУ” с. Сокол;

                       5. Денис ***** Февзи – Управител „ДСП” гр. Главиница;

                       6. Общински съветник - Първолета ***** Антонова

                       7. Общински съветник – Йозджан ***** Расим

            II. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в Община Главиница.

                                                                                                               

               По точка пета от дневния ред - Приемане Наредба за отпускане и изплащане на еднократни помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Главиница.


                  РЕШЕНИЕ № 107

               На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.8, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                  1. Приема Наредба № 30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница.

                            2. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2016 год.

               Приложение:

                 1. Наредба № 30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница.

                  2. Приложение №1 - Заявление - Декларация за получаване на еднократна парична помощ при раждане на дете от Община Главиница;

                  3. Приложение №2.

                                        

              По точка шеста от дневния ред - Утвържадаване на скица-проект за имот №15031.28.67 по кадастрална карта на гр. Главиница и промяна начина на трайно ползване на имот №15031.28.107 и промяна вида собственост от публична в частна на имота №15031.28.107. 

 

               РЕШЕНИЕ № 108

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И: 

                      1. Не утвърждава скица-проект за разделяне (делба) на поземлен имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр.Главиница.

               2. Не променя начина на трайно ползване от пасище, мера в НТП : „Деградирала земя“ на имот № 15031.28.107 с площ 2015кв.м. , по кадастралната карта на гр. Главиница.

                      3. Не променя собствеността от публична в частна общинска собственост на имот № 15031.28.107 с площ 2015кв.м., по кадастралната карта на гр. Главиница.

                          Неразделна част от решението е скица – проект.

                                  

               По точка седма от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост с МПС и даване на съгласие за замяна на МПС.

 

                 РЕШЕНИЕ № 109 Отменено с Решение №116/27.07.2016 год.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2016г. като в раздел VIІ „Замяна на общински имоти с имоти собственост на физически и юридически лица“ се допълни с автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ.

                   2. Дава съгласието си да се замени моторно превозно средство: Автобус /Бус/„Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ.

                   3. Утвърждава оценката на моторно превозно средство: Автобус /Бус/„Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ в размер на 2 260,00лв. без ДДС, / 2712,00лв. с ДДС/ ;

                   4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за замяна.

                            

            По точка осма от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност.

           

            РЕШЕНИЕ № 110

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел раздел ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се допълни с поземлен имот № 15031.501.1077 с площ 7327кв.м. заедно с обособена част от сграда № 15031.501.1077.1 с площ 250кв. и разпределение: 2бр. помещения за ремонт, склад, коридор, стая и санитарен възел по кадастралната карта на гр.Главиница.

                      

            По точка девета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имоти и даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс.

               РЕШЕНИЕ № 111

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 , чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС и чл.21 от Наредба №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Главиница, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като в раздел раздел ІІ „ Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС“ се допълни с помещение с площ 12,00кв.м., предназначено за стоматологичен кабинет, обособена част от етаж I на сграда „Здравна служба“ , построена в УПИ I кв. 24 по плана на с.Сокол, общ.Главиница.

                2. Дава съгласие за отдаванепод наем без търг или конкурс на ЕТ „АПИДП-ИП – д-р В.И.Кацарска“, Булстат 118546666 на помещение с площ 12,00кв.м., предназначено за стоматологичен кабинет, обособена част от етаж I на сграда „Здравна служба“, построена в УПИ I кв. 24 по плана на с.Сокол, общ.Главиница, при месечна наемна цена, определена с Решение на ОбС № 412/ 26.07.2007 г. в размер на 2,40лв. без ДДС, /2,88лв. с ДДС/, за срок от 5 години, след влизане в сила на т.1 от настоящото решение.

                3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на договор за наем с ЕТ „АПИДП-ИП - д-р В.И.Кацарска   на помещението по т.2 , за срок от 5 години

                                                                

            По точка десета от дневния ред – Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

          ЗА – 14                                  ПРОТИВ – 0                        ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

            РЕШЕНИЕ № 112

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Внася предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на децата:

                   1. Габриела ***** Петрова с ЕГН **********;

                   2. Божидар ***** Петров с ЕГН **********.

 

            По точка единадесета от дневния ред – Избор на представител на Общински съвет гр. Главиница в Местна комисия за обществен ред и сигурност.

           

            РЕШЕНИЕ № 113

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Мярка 84 от План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността, а именно Актуализиране на договорите за взаимодействие между общините и териториалните структури на МВР – на база Спожразумението между МВР и НСОРБ, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

               За представител на Общински съвет гр. Главиница и Местната комисия за обществен ред и сигурност определя: г-н Боян Василев Томов – общински съветник.

            По точка дванадесета от дневния ред - Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост с имот –„Водоем” в землището на гр.Главиница, общ.Главиница и даване на съгласие за охрана и възлагане управлението на рибните ресурси на воден обект в местността „Коджа екинлик” гр. Главиница.                            

             РЕШЕНИЕ № 114

            На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.15а, ал.4 във връзка с чл.11, ал.2 и чл.19, ал.1, т.4 от Закона за рибарство и аквакултурите, чл.11, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница, Общински съвет гр. Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

     1. Дава съгласието си за безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на СНЦ „ЛРД – Сокол” гр. Тутракан на „Водоем”, съставляващ поземлен имот № 15031.37.96 с площ 17.852дка, местност „Коджа екинлик“, землище гр.Главиница.

 2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за възлагане на безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на гореспоменатия водоем за срок от 3 (три) години.

           

            По точка шеста от дневния ред /ново гласуване/ - Утвържадаване на скица-проект за имот №15031.28.67 по кадастрална карта на гр. Главиница и промяна начина на трайно ползване на имот №15031.28.107 и промяна вида собственост от публична в частна на имота №15031.28.107. 

              РЕШЕНИЕ № 115 Отменено с Решение №117/27.07.2016 год.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

              1. Утвърждава скица-проект за разделяне (делба) на поземлен имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр.Главиница.

              2. Променя начина на трайно ползване от пасище, мера в НТП : „Деградирала земя“ на имот № 15031.28.107 с площ 2015кв.м. , по кадастралната карта на гр. Главиница.

              3. Променя собствеността от публична в частна общинска собственост на имот № 15031.28.107 с площ 2015кв.м. , по кадастралната карта на гр. Главиница.

                             Неразделна част от решението е скица – проект.

            По точка четиринадесета от дневния ред – Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                       /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.