▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С

ПРОТОКОЛ № 11/21.03.2016 ГОДИНА

           

              По точка първа от дневния ред - Подадена оставка от г-н Ерол Али – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница.


        РЕШЕНИЕ № 63

         На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                     Приема повторно оставката на г-н Ерол Емин Али – вр. изп. Кмет на Община Главиница

           

             По точка втора от дневния ред - Върнато за ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница и избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Главиница до полагане на клетва от новоизбран кмет.

 

                  РЕШЕНИЕ № 64

            На основание чл.45, ал. 4, ал.7 и ал.9, чл.42, ал.4 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 2 от ЗА и Заповед № АК-02-4/07.03.2016 год. на Областен Управител на Област Силистра, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                 Приема повторно Решение № 58 от Протокол №9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

        1. Е избрана за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Главиница Сюзан ***** Хасан с ЕГН **********, с. *****, общ. Главиница, ул. „******” № **, обл. Силистра за срока до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

        2. Временно изпълняващият длъжността Кмет на община да получава основно месечно възнаграждение на длъжността Кмет на Община.

     3. Се допуска предварително изпълнение на Решение № 58/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра с което е избран за вр. изп. длъжността Кмет на Община Главиница по реда на чл. 42, ал.4 от ЗМСМА г-жа Сюзан ***** Хасан по изложените мотиви, на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

          

             По точка трета от дневния ред - Върнато за ново обсъждане на Решение № 59 по Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.      

 

            РЕШЕНИЕ № 65

                  На основание чл.45, ал. 4 от ЗМСМА, чл.32, ал.2 от ЗА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

                 Приема повторно Решение № 59 от Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра, с което е създадена временна комисия за приемане на печатите и кабинета на Кмета.

            Председател:

……………………………………..

членове:                    

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

За приемане на печата на Община Главиница и налични документи и вещи от кабинета на Кмета и предаването им на г-н/жа Сюзан ***** Хасан - вр. изп. дл. Кмет на Община съгласно Решение № 58/23.02.2016 год.

                По точка четвърта от дневния ред - Изменение и допълнение на Решение № 60/2016 год. на Общински съвет – Главиница за отдаване под наем или аренда на общински имоти с НТП „Пасище, мера“.

                       

          РЕШЕНИЕ № 66

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 1, 3 и 4, чл. 37о, ал. 1, 2 и 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, като взе предвид Заповед №АК-02-4 от 07.03.2016 г. на областния управител на област Силистра, Общински съвет – Главиница

Реши:

            Допълва в приложените и представляващи неразделна част от решението Списък на имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които се предоставят за индивидуално ползване и Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които се предоставят за общо ползване, категориите на описаните недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“.        

           

            Приложение:

           1. Списък на имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които се предоставят за индивидуално ползване – 1 бр.

         2. Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които се предоставят за общо ползване – 1 бр.

 

            По точка пета от дневния ред – Осигуряване на финансови средства за обучението на учениците от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС.

                

            РЕШЕНИЕ № 67

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

                    1. Община Главиница отпуска сумата от 19 500,00 лв. за обучението на ученици от гимназиален етап за придобиване на свидетелство за управление на МПС на СОУ „Васил Левски” гр. Главиница.

                       2. Сумата да бъде осигурена в срок до 30.04.2016 год.

            По точка шеста от дневния ред – Върнато за ново обсъждане на Решение № 61 от Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

    

                РЕШЕНИЕ № 68

            На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5 и чл. 45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, и чл.25, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, чл.31, ал.1, т.5, чл.32, ал. 2 от ЗА, Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра

Р Е Ш И:

    Приема повторно Решение №61 от Протокол № 9/23.02.2016 год., с което:

              1. Упълномощава г-жа Сюзан ***** Хасан – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница да участва в общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра.

               2. При невъзможност на г-жа Сюзан ***** Хасан – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница да участва, за представител на Община Главиница се определя г-жа Диляна ***** Кирчева – старши инспектор „Еколог”.

  

            По точка седма от дневния ред – Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница за 2015 год.

 

            РЕШЕНИЕ № 69

      На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Главиница за 2015 година.

             2. На основание чл. 91, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие копие от Решението на Общински съвет и Годишния доклад да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.

 

            По точка осма от дневния ред – Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Главиница за 2016 год.

 

            РЕШЕНИЕ № 70

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност за 2016 год., като раздел ІV „Дарение на имоти по чл.35, ал.5 от ЗОС” се допълни със самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.1050.1.4 с площ 210 кв. м. по кадастрална карта на гр. Главиница

            По точка девета от дневния ред – Безвъзмездно прехвърляне на право на собственост /дарение/ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.1050.1.4 с площ 210 кв. м. по кадастрална карта на гр. Главиница на Министерство на здравеопазването.

           

              РЕШЕНИЕ № 71

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал. 5 от ЗМСМА , чл.35, ал.5 от ЗОС, и чл.42 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

        1. Дава съгласието си за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.1050.1.4, с площ 210 кв.м., с АОС №2277/29.11.2010 год., по кадастрална карта на гр. Главиница, в полза на държавата – в лицето на Министерство на здравеопазването, за реконструкция и модернизация за нуждите на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ гр.Главиница, към Център за спешна медицинска помощ – Силистра.                                    

         2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за дарение в полза на Министерство на здравеопазването.

            По точка десета от дневния ред – Заявление от Общинска служба по земеделие Главиница с вх. № П – 0674/19.02.2016 год. за изпълнение на съдебно решение.

РЕШЕНИЕ № 72

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             1. Да се изключи от общинския поземлен фонд имот № 00073 с площ 2.028дка, местност „НМИР”, находящ се в землището на с.Осен общ.Главиница, като същия се предостави за обезщетение на наследниците на Мою Стефанов Моев.

             2. Да се изключи от общинския поземлен фонд имот № 000198 с площ 0,963дка, местност „НМИР”, находящ се в землището на с.Осен общ.Главиница, като същия се предостави за обезщетение на наследниците на Мою Стефанов Моев.

                 3. Възлага на Кмета на община Главиница да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

            По точка единадесета от дневния ред – Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.             

 

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

      Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия на детето Ниляй ***** Бейсим с ЕГН **********.

            По точка дванадесета от дневния ред – Добавяне на символи към печата на Община Главиница.

 

            РЕШЕНИЕ № 74

На основание чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

             1. Определя 2 /два/ на брой печата на Община Главиница;

             2. Изменя печата на Община Главиница, като под надписа „КМЕТ” на печата, добавя цифрите „1” на първия и „2” на втория екземпляр на печата. Приложение №1 е неразделна част от решението.

 

            По точка тринадесета от дневния ред – Промени и попълване на Постоянните комисии на Общински съвет.

 

            РЕШЕНИЕ № 75

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

            1. Освобождава се г-н Зияедин ***** Исмаил от Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.

            2. Попълва Постоянна комисия за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси г-н Зияедин ********** Исмаил - член

            3. Включва за член на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности г-н Сейфи ***** Салим.

            По точка четиринадесета от дневния ред – Разни

           

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                     Председател ОбС: /п/

                 /инж. Севинч Даил/                                                                      /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.