▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №62/25.09.2019 ГОДИНА

 

 

 

По точка първа от дневния ред – Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и кметове на кметства във връзка с предстоящи местни избори 27.10.2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №510

На основание чл.42, ал.6, 8 и 11 от ЗМСМА, чл.161, ал.1, 2 и 3 от ИК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Определя временно изпълняващ длъжността кмет на Община Главиница Сузан Шефкет Акиф, за срока до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Определя временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за срока до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

                2.1. Веска Христова Кирилова - ст. спец. „АФО” – вр. и. д. кмет на кметство с. Богданци, общ. Главиница.

                2.2. Бейзат Али Неджиб  - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Дичево, общ. Главиница.

                2.3. Гюлнар Асан Юсеин - ст. спец. „АФО” – вр. и. д. кмет на кметство с. Долно Ряхово, общ. Главиница.

                2.4. Невин Мусинова Исмаилова - ст. спец. „АФО” -  вр. и. д. кмет на кметство с. Звенимир, общ. Главиница.

                2.5. Жулвер Реджеб Реджеб - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Зебил, общ. Главиница.

                2.6. Рефие Рафет Емин - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Листец, общ. Главиница.

                2.7. Лейля Наимова Наимова - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Ножарево, общ. Главиница.

                2.8. Вася Жекова Кирова - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Сокол, общ. Главиница.

                2.9. Сеждан Фадул Неджиб - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница.

               2.10. Маринела Ангелова Иванова - ст. спец. „АФО” - вр. и. д. кмет на кметство с. Черногор, общ. Главиница.

               2.11. Сезгин Юсеин Ереджеб с ЕГН 68xxxxxxxx - вр. и. д. кмет на кметство с. Падина, общ. Главиница.

               2.12. Джеват Талиб Алиосман с ЕГН 60xxxxxxxx - вр. и. д. кмет на кметство с. Зарица, общ. Главиница.

3. Определя вр. и. д. кмет на кметство с. Калугерене, общ. Главиница – г-жа Нурдане Назми Басри - ст. спец. „АФО” за времето от края на мандата 25.10.2019 год. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

4. Временно изпълняващите длъжността кмет на община и кметове на кметства да получават основно месечно трудово възнаграждение на досега действащите кметове.

5. Допуска предварително изпълнение на Решение №510/25.09.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По точка втора от дневния редОдобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №511

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от ЗПФ и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                  

РЕШИ:

1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности на Община Главиница, съгласно Приложение №1.

2. Одобрява прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Главиница, съгласно Приложение №2.

 

По точка трета от дневния редПриемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2018г. 

 

РЕШЕНИЕ №512

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

      Приема одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2018 год., която е неразделна част от решението.

 

По точка четвърта от дневния редУпълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед с удължен падеж на паричното задължение в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”.

 

РЕШЕНИЕ №513

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

     Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед с удължен падеж на паричното задължение без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0113-С01/29.05.2019 г. „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница “.

 

По точка пета от дневния редИнформация за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2019 год.

  

РЕШЕНИЕ №514

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                           

РЕШИ:

 1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2019г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1 :

 • По прихода:

         1.1.1. Уточнен план в размер на 11 922 243лв., в т.ч. :

                       -  Приходи с държавен характер – 6 027 277лв.;

                       -  Приходи за местни дейности – 5 894 966лв.

          1.1.2.Отчет към 30.06.2019г. в размер на 5 220 044лв., в т. ч.:

                       -  Приходи с държавен характер – 3 011 606лв.;

                       -  Приходи за местни дейности – 2 208 438лв.

 • По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

         1.2.1. Уточнен план в размер на 11 922 243лв., в т.ч. :

                     -  Разходи с държавен характер – 6 027 277лв.;

                    -  Разходи за местни дейности – 5 315 396лв.;

                    -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 579 570лв.

          1.2.2.Отчет към 30.06.2019г. в размер на 5 220 044лв., в т. ч.:

                    -  Разходи с държавен характер – 3 011 606лв.;

                    -  Разходи за местни дейности – 1 986 922лв.;

                    -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 221 516лв.

    3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2019г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 253 885лв., съгласно Приложение №2.

     4. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2019г., съгласно Приложение №3, както следва:

 • По прихода356 456лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 308 086лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;
  • други европейски средства, в размер на 48 370лв.
 • По разхода356 456лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 308 086лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;
  • други европейски средства, в размер на 48 370лв.

 

По точка шеста от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарна оценка на имот общинска собственост, находящ се по регулационния план в землището на с. Осен, общ. Главиница.

           

РЕШЕНИЕ №515

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и ал.3 чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.37, ал.1, от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:                                            

Дава съгласието си да се продаде урегулиран поземлен имот както следва:

    1. Урегулиран поземлен имот.

Имот №

Землище

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

Оценка /лв.,без ДДС/

1

УПИ  XIV-общ кв.16

с.Осен

1137/17.03.2004г

390.00

878,30

      2. Утвърждава пазарната оценка на описаният по горе в таблицата, урегулиран поземлен имот общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80.00лв., за дадения имот.

      3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота.

 

По точка седма от дневния редАктуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №516

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                               

РЕШИ:

 1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2019г., собствени средства и други средства в размер на 2 257 781лв. съгласно Приложение №1, както следва:

       1.1 Увеличава приходен § 31-18 „Получени от общини трансфери

               за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001“        254 722 лв.

               Намалява приходен §31-13 „Получени от общини целеви субсидии

               от ЦБ  за капиталови разходи“                                                               - 254 722 лв.

               Увеличава приходен §40-00 „Постъпления от продажба на

               нефинансови активи“                                                                                +30 886 лв.

        1.2 Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                         -13 055 лв.

              Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни

              материални активи“                                                                                   +35 756 лв.

              Увеличава  разходен §10-30 „Текущ ремонт“                                       +258 018  лв.

              Увеличава разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“                    + 2 460     лв.

    • в т.ч. по дейности:
    • Дейност 759 „Др. дейности по културата“   +2 600лв.
    • дейност 551 ДЦПЛУ с. Сокол        -40лв.
    • дейност 530 ЦНСТ с. М. Преславец      -100лв.

               Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни

               разходи“, в  дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на

              уличната мрежа                                                                                          -254 722лв.

              Увеличава разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и

               неотложни разходи“, в  дейност 998 Резерв                                              +2 429лв.

 2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.                                                           

 

По точка осма от дневния редОдобряване на допълнителни средства за дофинансиране на Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост - гр. Главиница

 

РЕШЕНИЕ №517

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.27 ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                    

РЕШИ:

1. Разрешава отпускане на сумата от 5 000 (пет хиляди) лева на Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост гр. Главиница за дофинансиране на разходите за издръжка. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка девета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ №518

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                     

РЕШИ:

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., със следните имоти:

            Раздел ІІ. Отдаване под наем на имоти и вещи  по чл.14 от ЗОС       

        1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

ИМОТ

Площ/кв.м./

60

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.434.4.2 с площ 34.00 кв.м., гр.Главиница, ул. „Витоша” №46, ет.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.434 АЧОС №2296/28.01.2011г.

36.00 м2

61

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.1212.1 с обособена частс площ 317.00 кв.м., гр.Главиница, ул. „Оборище” №57,  разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.1212 АЧОС №4114/05.07.2018г.

317.00 м2

  2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

По точка десета от дневния ред - Одобряване на  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по КККР за неурбанизирана територия, местност „Стопански двор“  с. Малък Преславец, Община Главиница , във връзка със създаването устройствена основа за изграждането  на кабелно трасе с ЕК 1 кV елемент на техническата инфраструктура за захранване на стопанска сграда с идентификатор 46927.30.516.3.

 

РЕШЕНИЕ №519

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 7 от 20.09.2019 год., Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                            

РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ -- ПП за техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по КККР за неурбанизирана територия, местност „Стопански двор“  с. Малък Преславец, Община Главиница, във връзка със създаването устройствена основа за изграждането  на  кабелно трасе с ЕК 1 кV елемент на техническата инфраструктура за захранване на стопанска сграда с идентификатор 46927.30.516.3.

 

По точка единадесета от дневния ред - Разни

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                          Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                     /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.