▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №60/29.07.2019 ГОДИНА

 

 

По точка първа от дневния редПриемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2018 год., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ №492

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

 

  1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 31.12.2018г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

 • По прихода:

       1.1.1. Уточнен план в размер на 14 459 433лв., в т.ч. :

           -  Приходи с държавен характер – 5 795 603лв.;

           -  Приходи за местни дейности – 8 663 830лв.

        1.1.2. Отчет към 31.12.2018г. в размер на 12 621 788лв., в т. ч.:

           -  Приходи с държавен характер – 5 512 517лв.;

           -  Приходи за местни дейности – 7 109 271лв.

 •    По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

       1.2.1. Уточнен план в размер на 14 459 433лв., в т.ч. :

             -  Разходи с държавен характер – 5 795 603лв.;

             -  Разходи за местни дейности – 8 209 131лв.;

             -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 454 699лв.

        1.2.2.Отчет към 31.12.2018г. в размер на 12 621 788лв., в т. ч.:

              -  Разходи с държавен характер – 5 512 517лв.;

              -  Разходи за местни дейности – 6 654 572лв.;

              -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 454 699лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2018г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 3 448 076лв., съгласно Приложение №2.

3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2018г., съгласно Приложение №3, както следва:

 • По прихода604 910лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 584 734лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0лв.;
  • други европейски средства, в размер на 20 176лв.
 • По разхода604 910лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 584 734лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0лв.;
  • други европейски средства, в размер на 20 176лв.

 4. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018г., съгласно Приложение №5.

 5. Приема уточнения план и отчет на план-сметката по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ за 2018г., съгласно Приложение №6.

 6. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 31.12.2018г., съгласно Приложение №7.

 

По точка втора от дневния редДопълване на годишната програма за управление и  разпореждане с имоти общинска собственост с имот - "Водоем" в землището на гр. Главиница, общ. Главиница и даване на съгласие за охрана и възлагане на рибните ресурси на воден обект в местността "Коджа екинлик" гр. Главиница.  

РЕШЕНИЕ №493

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.15а, ал.4 във връзка с чл.11, ал.2 и чл.19, ал.1, т.4 от Закона за рибарство и аквакултурите, чл.11, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество на Общински съвет гр.Главиница, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

 

       1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., като в раздел „Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС” се допълни с водоем, съставляващ поземлен имот №15031.37.96 с площ 17.852 дка, местност”Коджа екинлик”, землище гр.Главиница.

       2. Дава съгласието си за безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на СНЦ”ЛРД-Сокол” гр.Тутракан на”Водоем”, съставляващ поземлен имот №15031.37.96 с площ 17.852 дка, местност”Коджа екинлик”, землище гр.Главиница.

       3. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за възлагане на безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на гореспоменатия водоем за срок от 5/ пет/ години.

                 

По точка трета от дневния редОдобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план застрояване за  УПИ VI – 423 в кв.17, по плана на гр.Главиница, с идентификатор 15031501.423 по КККР на гр.Главиница с цел изграждане на пристройка на общата регулационна граница УПИ VII - 426 в кв.1 с идентификатор 15031.501.426 по КККР на гр.Главиница за разширяване на съществуваща сграда за обществено обслужване - сватбен салон.

 

РЕШЕНИЕ №494

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 6, т.6  от 19.07.2019 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

 

     1. Разрешава изработването на ПУП – план застрояване за УПИ VI – 423 в кв.17, по плана на гр.Главиница,  с идентификатор 15031501.423 по КККР на гр.Главиница с цел изграждане на пристройка на общата регулационна граница УПИ VII - 426 в кв.1 с идентификатор 15031.501.426 по КККР на гр.Главиница за разширяване на  съществуваща сграда за обществено обслужване- сватбен салон.

      2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП,подробно описан в т.1 от решението.

      3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Главиница.

      4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По точка четвърта от дневния редДопълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

  

РЕШЕНИЕ №495

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

  1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г., със следните имоти:

           

Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС

                        3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка на търг

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/ дка

57

Сокол

10064

Кулата

Овощна градина

III

116,687

58

Суходол

1003

Кемалкьой сърт 1

Овощна градина

IV

49,999

  2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

 

По точка пета от дневния редДопълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 год.

            

РЕШЕНИЕ №496

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

                                                                                                 

РЕШИ:

  1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2019г., със следните имоти:

                  Раздел II. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14 от ЗОС.

 • Отдаване под наем на земеделски земи с площ под 10дка на търг

 

 

землище

имот №

местност

НТП

категория

площ/ дка

1

Богданци

000056

КУЙЛУКА

Нива

III

3.405

2

Богданци

000058

КУЙЛУКА

Нива

VI

5.507

3

Богданци

005016

СТОПАНСКИ ДВОР

Нива

ІІІ

2.602

4

Богданци

011011

КАРАМАНА

Нива

ІІІ

3.008

5

Богданци

014021

КАРАМАНА

Нива

III

6.352

6

Богданци

016023

КАРАМАНА

Нива

III

2.399

7

Богданци

022018

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Нива

IV

2.305

8

Богданци

24032

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

нива

IV

7.731

9

Богданци

027005

КАНТОНА

Нива

III

5.872

10

Богданци

027009

КАНТОНА

Нива

IV

8.944

11

Богданци

028036

КАНТОНА

Нива

III

1.148

12

Богданци

028040

КАНТОНА

Нива

III

3.897

13

Богданци

029011

КАНТОНА

Нива

IV

0.580

14

   

Богданци

032009

КУЙЛУКА

Нива

IV

9.498

15

Главиница

15031.2.4

БАКЪРДЖИ КУЛАК

Нива

III

5.004

16

Главиница

15031.29.35

КОДЖА ЕКИНЛИК

Нива

III

5.302

17

 

Главиница

15031.36.225

БАКЪРДЖИ КУЛАК

Нива

III

6.965

18

Главиница

15031.37.306

З-ЩЕ НА ГР.ГЛАВИНИЦА

Нива

III

5.924

19

Долно Ряхово

016403

КУРИЯТА

Нива

IV

7.769

20

Колараво

000001

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

3.794

21

Колараво

000002

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

др.селскост.терит.

ІІІ

2.516

22

Колараво

000003

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

др.селскост.терит.

ІІІ

5.800

23

Колараво

000005

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

5.010

24

Коларово

000007

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

III

5.758

25

Коларово

000012

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит

III

5.456

26

Колараво

000013

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

3.811

27

Колараво

000014

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

2.827

28

Колараво

000018

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

5.130

29

Колараво

000021

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

6.210

30

Колараво

000024

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

3.604

31

Колараво

000025

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

3.587

32

Колараво

000026

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

3.162

33

Колараво

000061

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

1.351

34

Колараво

000062

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

1.891

35

Колараво

000063

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

2.999

36

Коларово

000064

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

  Др.селскост.терит.

III

4.047

37

Коларово

000170

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

4.338

38

Коларово

000172

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

9.251

39

Коларово

000207

НАС. МЯСТО ИЗ. РЕГУЛ.

Др.селскост.терит.

ІІІ

6.784

40

Коларово

025024

ЛАМБУРДЖАК

Нива

ІІІ

4.698

41

Коларово

034001

МАРКА СЪРТ

Нива

V

9.203

42

Коларово

037012

КЕМАЛ ЧЕШМЕ

Нива

V

9.998

43

Косара

000005

 ТУТРАКАН АРМАДУ

Изоставена нива

III

7.982

44

Косара

000008

ТУТРАКАН АРМАДУ

Изоставена нива

ІІІ

7.752

45

Косара

000009

ТУТРАКАН АРМАДУ

Нива

III

4.699

46

Косара

000011

ИЗЛАЗА

Нива

III

8.124

47

Косара

000014

ЕНИЕНЛЕР

Нива

ІІІ

4.090

48

Косара

000016

ЕКИН ПЪНАРЪ

Нива

ІІІ

8.525

49

Осен

000169

НМИР

Др.селищен.тер

III

7.122

51

Осен

006058

МОМИНА ДУША

Нива

IV

9.983

52

Осен

006064

МОМИНА ДУША

Нива

III,IV

7.687

53

Листец

015007

САРЪ БАИР

Нива

III

9.050

54

Стефан Карджа

004005

КРУШЕВО

Нива

V

7.202

55

Стефан Карджа

011012

ГОЛ. БЛОК БОРУНА

Нива

V

5.000

56

Стефан Карджа

014004

ОСЕНСКА ПЪТЕКА

Нива

VI

6.316

57

Стефан Карджа

020018

БРАТОМИРСКА ПЪТЕКА

Нива

III

7.652

58

Стефан Карджа

099040

ЧАНАК ЧАЛАР

Нива

V

9.663

59

Стефан Карджа

099061

ЧАНАК ЧАЛАР

Нива

V

5.224

60

Черногор

003015

ПОД СВИНАРНИКА

Нива

IV

5.555

 1. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.

 

По точка шеста от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общо събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

 

РЕШЕНИЕ №497

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

 

   I. Определя за представител на Община Главиница в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 08.2019 год. от 14:00 часа, /при липса на кворум на 04.09.2019 год. от 14:00 часа/ да бъде кмета на Община Главиница, при следния дневен ред:

         1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 год., в размер на 22 000,00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г.) – „ЗА”

         2. Други – При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

     II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра, на 28.08.2019г. от 14,00часа /при липса на кворум на 04.09.2019 год. от 14:00 часа/ да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

 

По точка седма от дневния редДопускане изработването на  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по КККР за неурбанизирана територия, местност „Стопански двор“  с. Малък Преславец, Община Главиница, във връзка със създаването устройствена основа за изграждането  на кабелно трасе с ЕК 1 кV елемент на техническата инфраструктура за захранване на стопанска сграда с идентификатор 46927.30.516.3.

 

РЕШЕНИЕ №498

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл. 129, ал.1 от ЗУТ и §124, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №6 от 19.07.2019 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

                                                                                                       

РЕШИ:

Допуска изработването на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по КККР за неурбанизирана територия, местност „Стопански двор“ с. Малък Преславец, Община Главиница, във връзка със създаването устройствена основа за изграждането  на  кабелно трасе с ЕК 1 кV елемент на техническата инфраструктура за захранване на Стопанска сграда с идентификатор 46927.30.516.3.

 

 

По точка осма от дневния редРазни.

 

РЕШЕНИЕ № 499

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Главиница, област Силистра

 

РЕШИ:

 

Общински съветник г-жа Първолета Рангелова Антонова не присъствала на проведеното заседание на 28.07.2019 год. на постоянните комисии и редовно заседание на 29.07.2019 год. на Общински съвет, да не бъде финансово санкционирана.

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.