▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

 

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №59/26.06.2019 ГОДИНА

 

 

По точка първа от дневния редИзпълнение на Проект BG05M9OP001-2.040-0113 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  

РЕШЕНИЕ №481

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие община Главиница да изпълнява самостоятелно услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект BG05M9OP001-2.040-0113 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

2. Упълномощава Кмета на община Главиница да възложи изпълнението на УОИИ по договор BG05M9OP001-2.040-0113 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница" на Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности” към Община Главиница.

 

По точка втора от дневния ред – Упълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”.

 

РЕШЕНИЕ №482

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                          

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0113-С01/29.05.2019 г. „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница“, на стойност 35 071,84 лева (тридесет и пет хиляди седемдесет и един лев и осемдесет и четири стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0113-С01 и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

 

По точка трета от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарните оценки на УПИ в с. Дичево, общ. Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №483

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                             

РЕШИ:

    Дава съгласието си да се продадат УПИ както следва:

       1. На сгради, части от сгради, помещения и УПИ.

Имот №

Квартал

Регулационен план

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

оценка /лв./

1

I-4

4 / четири /

с. Дичево

7/01.10.2001г.

 936

1 832,20 лв.

2

II-общ.

4 / четири /

с. Дичево

6/01.10.2001г.

864

1 691,30 лв.

2. Утвърждава пазарните оценки в описаните по горе таблици, на поземлени  и

урегулирани поземлени имоти общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00 лв., за дадения имот.

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имотите.

 

По точка четвърта от дневния ред Даване на съгласие за продажба и утвърждаване пазарните оценки на УПИ в с. Суходол, общ. Главиница.

  

РЕШЕНИЕ №484

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, и чл.34, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                        

РЕШИ:

Дава съгласието си да се продаде УПИ както следва:

       1. На сгради, части от сгради, помещения и УПИ.

Имот №

Квартал

Регулационен план

№ и дата на АОС

Площ

/кв.м/

Пазарна

оценка /лв./

2

XXI-307

19 /деветнадесет/

с.Суходол

4231/29.01.2019 г.

   2117

4 451,20 лв. (без ДДС)

        2. Утвърждава пазарната оценка в описания по горе таблица, на урегулиран поземлен имот общинска собственост, като купувачът следва да заплати и разноски за изготвяне на справедлива пазарна оценка в размер на 80,00 лв., за имота.

        3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.

 

По точка пета от дневния редОтдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища” в землищата на община Главиница за стопанската 2019-2020 година.

           

РЕШЕНИЕ №485

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС , чл. 37в от ЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                                                   

РЕШИ:

   1. Общинския съвет предоставя и дава съгласие кмета на община Главиница да сключи договори за наем за стопанската 2019-2020 година. за имоти с НТП „Полски пътища” /нефункциониращи като такива/, с техните ползватели ,съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма - „Ползване на земеделски те земи” от ППЗСПЗЗ.

     2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане /Приложение №1/ за всяко землище на територията на община Главиница.

    3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят, на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.

      4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.

      5. Допуска предварително изпълнение на Решение №485/26.06.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра на основание чл.60, ал.1 предл. 2, 3 и 4 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или ако от изпълнението му последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По точка шеста от дневния редПодаване на проектно предложение от "Общински превози" ЕООД гр. Главиница по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-5.052 МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

РЕШЕНИЕ №486

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра                                                                     

РЕШИ:

    1. Дава съгласие и възлага на управителя на „Общински превози ЕООД” гр. Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.052 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Социално-трудова и здравна интеграция“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

     2. Възлага на Управителя на „Общински превози ЕООД” гр. Главиница да сключи споразумение за партньорство с Кмета на Община Главиница по проектното предложение по т.1.

 

По точка седма от дневния редУчастие като партньор на Община Главиница в проектно предложение от „Общински превози” ЕООД гр. Главиница по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-5.052 МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

РЕШЕНИЕ №487

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

  1. Дава съгласие Община Главиница да участва като партньор в проектно предложение на „Общински превози ЕООД” гр. Главиница по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.052 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Социално-трудова и здравна интеграция“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

     2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Споразумение за партньорство с кандидата, съгласно Условията за кандидатстване.

              

По точка осма от дневния редПриемане на План за защита при бедствия в Община Глвиница.

 

РЕШЕНИЕ №488

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.9, ал.11 и чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

Приема План за защита при бедствия в Община Главиница, която е неразделна част от решението.

 

По точка девета от дневния редДаване на съгласие за разделяне на имот №04670.8.102, с НТП "Др. селищна територия", находящ се в землището на с. Богданци и промяна на начина на трайно ползване на имот с проектен №04670.8.307, с площ 8,490 дка.

 

РЕШЕНИЕ №489

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                              

РЕШИ:

   1. Дава съгласие да се раздели имот №04670.8.102, с площ 17,797 дка, НТП "Др. селищна територия", актуван с АОС №4200, находящ се в м. „Кулата” в землището на с. Богданци, съгласно приложения проект за делба и да се образуват два нови имота:

               - имот с проектен №04670.8.307, с площ 8,490 дка, НТП „Др. селищна територия”

              - имот с проектен №04670.8.306, с площ 6,307 дка, с НТП „Др. селищна територия”.

     2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с проектен №04670.8.307, с площ 8,490 дка, находящ се в м. Кулата” в землището на с. Богданци от НТП „Др. селищна територия” в НТП „нива”.

     3. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме всички необходими действия за разделяне на имота и промяна на начина на трайно ползване.

 

По точка десета от дневния ред Осигуряване на средства за извършване на услуги по дезинсекция срещу комари и преодоляване на тяхното разпространение.

 

РЕШЕНИЕ №490

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                  

РЕШИ:

 1. Одобрява актуализацията на бюджета на Община Главиница за дезинсекция срещу комари, в размер на 15 000 ( петнадесет хиляди) лева, както следва:

  • Увеличава разходен §10-15  – „Материали“ в дейност 898 „Други

дейности по икономиката“                                                                                              + 4 800лв.

  • Увеличава разходен §10-16  – „Вода, горива и енергия“ в дейност

898 „Други дейности по икономиката“                                                                    + 2 250лв.

  • Увеличава разходен §10-20  – „Разходи за външни услуги“ в дейност

898 „Други дейности по икономиката“                                                                    + 7 950лв.

  • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни

разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                                                - 15 000лв.

   2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението

  

По точка единадесета от дневния ред - Актуализация на бюджета на общината във връзка със задължение на Община Главиница за начислена законна лихва към „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД.

 

РЕШЕНИЕ №491

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра                                                                                                

РЕШИ:

  1. Одобрява актуализацията на бюджета във връзка с изплащане на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131112176, сумата от 12 131,52лв. (дванадесет хиляди сто тридесет и един лева и петдесет и две стотинки), представляваща законна лихва върху главницата от 72 426,97лв. за периода от 06.12.2016г. до датата на плащане на вноската от 50 136 лв, или 31.07.2018 г., както следва:

  • Увеличава разходен §10-92 – „Глоби, лихви, наказателни

обезщетения“ в дейност 759 „Други дейности по културата“              + 12 131,52лв.

  • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни

разходи“, в  дейност 998 Резерв                                                                 - 12 131,52лв.

   2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка дванадесета от дневния ред Разни

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                         Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.