▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ
  • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие

МОТИВИ

За предлагане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница

Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница се изразяват в разширяване на дейностите извършвани от предприятиетието, както и допълване структурата и числения състав на персонала на общинското предприятие.

Увеличаването на дейностите на общинското предприятие, чрез включване на дърводелски услуги и производството на дърводелски изделия, изисква приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница.

В тази връзка на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящите мотиви и публикуване на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница, за предложения и становища по изготвения проект.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ –

гр. Главиница, включва:

§1. В чл.1 се добавя второ изречение с текст: „Съкратено общинското предприятие се изписва - ОП „ОИКД“ – гр. Главиница“.

§2. В чл.5, ал.1 се добавя нова точка 14 със следния текст: „Дърводелски услуги и производство на дърводелски изделия“.

§3. В чл.9, ал.2 добива вида: „Общата численост на персонала на предприятието е  23 щатни бройки“.

Мотиви за  предложение:

Чрез новата дейност предприятието, ще предложи квалифицирани услуги на гражданите на общината свързани с дърводелство, с което ще се изпълни и една от целите за съществуване на предприятието, която е предоставяне на качествени услуги на населението на Община Главиница.

Въпросната дърводелна е оборудвана с дърводелски машини, което преди време е използвано като дърводелски цех от бившето СУПЦ „Пеньо Пенев“ – гр. Главиница, а от години стои неизползвано, разширяването на дейността ще спомогне общината да повиши ефективността на използване на своето имущество.

Предоставените услуги ще бъдат на достъпни цени за гражданите на общината, които ще генерират допълнителни приходи за предприятието и общински бюджет като цяло.

            Предлаганите промени с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница  са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

           2. Целите, които се поставят.

Предлаганият проект е изготвен с цел оптимизиране работата на общинското  предприятие, предоставяне на услуги на общинското общество и увеличаване на приходите на общинския бюджет, чрез по-ефективно използване на общинско имущество и не на последно място задоволяване на общинското общество с предоставяне на нов вид услуга.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За горепосочените изменения ще е необходимо първоначално разходването на допълнителни бюджетни средства за работни заплати, предвидени в бюджета на Община Главиница.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Прилагането на предлагания проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница, ще доведе до създаване на нови работни места, предоставяне на нова услуга за населението на общината, набавянето на допълнителни приходи за общината, чрез ефективно използване на общинско имущество.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганите промени в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница са в съответствие с  разпоредбите и целите на националното и местно законодателство в т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

6. Правно основание.

Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в връзка с чл. 52, от Закон за общинската собственост, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове.

 

       .........../п/...............

        Неждет Джевдет

      /кмет на Община Главиница/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Проект!

                     Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница

§1. В чл.1 се добавя второ изречение с текст: „Съкратено общинското предприятие се изписва - ОП „ОИКД“ – гр. Главиница“.

§2. В чл.5, ал.1 се добавя нова точка 14 със следния текст: „Дърводелски услуги и производство на дърводелски изделия“.

§3. В чл.9, ал.2 добива вида: „Общата численост на персонала на предприятието е  23 щатни бройки“.

                                                                                                                                                                             

       .........../п/...............

        Неждет Джевдет

      /кмет на Община Главиница/      

                                                                                                                                                                               

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.