Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-610 гр. Главиница, 23.08.2018 г., Относно: Наематели на поземлени имоти

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-610

гр. Главиница, 23.08.2018 г.

 

 

На основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл.65, чл.66 и чл.67 от  Наредбата №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол 1 от проведения търг на 22.08.2018г, обявен  със      заповед  № РД-01-556 от 17.07.2018г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Наематели на поземлени имоти, както следва:

Имот №

Землище

Местност

Категория

площ/ дка

Цена

Спечелил търга

6

23005

Косара

ЧИСТАМБОЛ

IV

50.005

7 821.32

ЗП „Румен Маринов Георгиев“

15

5012

Богданци

СТОПАНСКИ ДВОР

III

100.005

14 300.32

ЗП „Румен Маринов Георгиев“

23

30003

Богданци

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

VI

59.497

3 867.30

„Траян“ ООД

 

  1. Спечелилите търга наематели следва да внесат наема, в 14 дневен срок от датата на публикуване на Заповедта на сайта на общината, по банков път:

 по сметка IBAN: BG12CECB 9790 8447 8356 00 код за плащане 44 42 00

BIC: CECB BGSF.

  1. В случай, че кандидатът не внесе цената в гореспоменатия срок, да се счита за отказал да заплати предложената цена и да се покани следващият участник предложил предходна цена.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „ФА”, на Дирекция „СУХД” ,както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

Неждет Джевдет

/ Кмет на община Главиница /

Съгласувал:

Сюзан Хасан

Зам. кмет „Стопанско управление ”

Изготвил:

Хасан Хасан гл.сп. „ОС”

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.