Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-462 гр. Главиница, 12.06.2018, относно: Наематели на поземлени имоти, както следва

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-462

гр. Главиница, 12.06.2018 г.

 

 

На основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл.65, чл.66 и чл.67 от  Наредбата №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол 1 от проведения търг на 08.06.2018г, обявен  със      заповед  № РД-01-313 от 03.05.2018г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Наематели на поземлени имоти, както следва:

Имот №

Землище

Местност

Категория

площ/ дка

Цена

Спечелил търга

1

15031.17.18

Главиница

ФИРФИЛИК

III

49.996

6 499.74

„Черногор агро“ ООД

2

5004

Осен

ПОД ВЕЖДАТА

III

99.974

12 348.31

„ДЖИЛИ СОЙ Д“ ЕООД

3

20001

Стефан Караджа

БРАТОМИРСКА ПЪТЕКА

III

99.997

9 099.87

„Черногор агро“ ООД

4

3005

Черногор

ПОД СВИНАРНИКА

III

50

6 500.00

„Черногор агро“ ООД

5

11001

Черногор

ЗОНАТА

III

102.999

13 394.93

„Черногор агро“ ООД

6

23005

Косара

ЧИСТАМБОЛ

IV

50.005

7 821.32

ЗК „Косара-92“

7

19005

Подлес

СКАЛЕН ДОЛ

IV

50.001

6 175.06

„Братя Костадинови“ ООД

8

12005

Листец

ЮРТЛУК 12

III

20.951

1361.81

ЗП „Енис Ерджан Есман“

9

15005

Звенимир

АРАКОРУ 15

V

50.009

3900.58

ЗК „Айват-93“

10

1081

Сокол

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

III

14.3

1673.5

„Братя Костадинови“ ООД

11

10064

Сокол

КУЛАТА

III

116.687

18 196.65

ЕТ “Тони–М“ Лазар Денчев

12

18004

Бащино

ХУМА 18

IV

49.988

4 549.22

„Кенар 2013“ ЕООД

13

36009

Дичево

КЮЛЮКА 36

VI

78.00

8 619.00

ЗП „Феджридин Хюсеин Хакъ“

14

48019

Коларово

ЗОНАТА

III

50.001

4 550.06

„Братя Костадинови“ ООД

15

5012

Богданци

СТОПАНСКИ ДВОР

III

100.005

14 300.32

ЗП „Румен Маринов Георгиев“

16

21012

Богданци

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

IV

80

7 280.00

ЗП „Петър Вълчев Петров“

17

13410

Долно Ряхово

ТУРСКИ ЛОЗЯ

V

99.993

9 099.54

„Траян“ ООД

18

13002

Малък Преславец

МОГИЛКАТА

III

50.004

5 525.26

ЗК „Дунав-93“ М. Преславец

19

13004

Малък Преславец

МОГИЛКАТА

III

9.997

1169.80

ЗК „Дунав-93“ М. Преславец

20

9008

Ножарево

ЧЕПЕРЕ

IV

49.989

5 199.28

„ДЖИЛИ СОЙ Д“ ЕООД

21

21008

Ножарево

ШАРМАН ПУНАР 21

IV

49.996

5 199.74

„Агро Еюб“ ООД

22

1003

Суходол

КЕМАЛКЬОЙ СЪРТ 1

IV

49.999

5 524.93

ЕТ “Тони–М“ Лазар Денчев

23

30003

Богданци

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

VI

59.497

3 867.30

„Калатея“ ООД

24

1210

Зафирово

АМЗОВА КУРИЯ

IV

14.355

933.07

„Калатея“ ООД

25

18002

Зафирово

КАВАКА

III

11.999

779.93

„Калатея“ ООД

26

15031.18.39

Главиница

ШАРМАН

IV

10.545

1 245.42

ЗП „Енис Ерджан Есман“

27

15031.18.113

Главиница

ШАРМАН

IV

14.292

928.98

ЗП „Кристиян Йорданов Николов”

28

15031.24.7

Главиница

АЙВАЛЪКА

VI

38.051

4 449.31

ЗП „Енис Ерджан Есман“

 

  1.  Спечелилите търга наематели следва да внесат наема, в 14 дневен срок от датата на публикуване на Заповедта на сайта на общината, по банков път:

 по сметка IBAN: BG12CECB 9790 8447 8356 00 код за плащане 44 42 00

BIC: CECB BGSF.

  1.  В случай, че кандидатът не внесе цената в гореспоменатия срок, да се счита за отказал да заплати предложената цена и да се покани следващият участник предложил предходна цена.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „ФА”, на Дирекция „СУХД” ,както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

 

Неждет Джевдет

/ Кмет на община Главиница /

Съгласувал:

Сюзан Хасан

Зам. кмет „Стопанско управление ”

Изготвил:

Хасан Хасан гл.сп. „ОС”

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.