Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-361

гр. Главиница, 21.05.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол от 29.03.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-234 от 11.04.2018г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

  1. Определям Афизе Даилова Ибрямова с ЕГН:..........., л.к. №........., изд. на ....... г. от МВР Силистра, живущ в гр. Силистра, ул.”Кълъраш” №33, ет. 2, ап. 4, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на поземлен имот №090154, представляващ пета категория, с НТП: Нива, находящ се в землището на с.Дичево, местност „НМИР” общ.Главиница, с площ от 0.162 кв.м. (сто шестдесет и два кв. м.),  съгласно протокол №1 от 16.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 102.00 лв. /сто и два лева/
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1.            Цена на имота /102.00/, достигната на търга и намалена с внесения депозит /10.00 лв./ в размер на 92.00 лв. /деветдесет и два лв. / по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2.            Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 3.06 лв./ три лв. и 06 ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.            Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

Изготвил,

Хасан Хасан…………………..

Гл.специалист „Общ.собственост“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.