Общинска собственост

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-312

гр. Главиница,03.05.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 362 по протокол № 41/26.04.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за :

 

1.1продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

   

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ XIV-213, кв.19, с. Богданци  АЧОС №33330/07.05.2015 г.

1,320 дка,застроена площ 69,79 кв.м-къща

5748.46 лв.

10,00 лв.

575,00 лв.

9,30 часа

2.

 УПИ-329,КВ.32, с. Стефан Караджа- , АЧОС 3039/  26.06.2012 г.

0,895  дка,застроена площ 130 кв.м-двуетажна сграда с гаражи

 15024.20 лв.

10,00 лв.

1502,00 лв.

10,00 часа

 

1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ X-139, кв.5, с. Осен  АЧОС №1299/07.07.2004 г.-за търговска дейност

 Застроена площ от 174 км.м, за отдаване под наем 30 кв.м

30.00, лв./ без ДДС/36.00 лв. с ДДС/

10.00 лв.

3.00 лв.

10.30 часа

 

 1. 2. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто-договора за продажба и приложенията към документацията.
 2. 3. Утвърждавам цената на тръжната документация, депозита за участие и часовете на провеждане на конкурса, съгласно приложените таблици;
 3. 4. Публичният търг да се проведе на 06.06.2018 год./сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 4. 5. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 05.06.2018 год,/вторник/ 16,00 часа;
 5. 6. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до 05.06.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6. 7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 05.06.2018 г, 16,00 часа;
 7. 8. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 05.06.2018 г. /понеделник/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 8. 9. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 9. 10. Назначавам комисия в състав:

     Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 06.07.2018 г. /петък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 05.07.2018 г/четвъртък/

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                     

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“ 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.