Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-279

гр. Главиница,23.04.2018  г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протоколи № 1 и 2  от 20.04.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М

Определям  „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”ЕАД гр. София със седалище  и адрес на управление гр. София 1700, район Студентски, ул”Академик Стефан Младенов,”№ 1, бл.31,вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписване с ЕИК ……….,чрез Регионално Управление Северен Централен Район на „БП” ЕАД-гр.Плевен, представляно от Директора Павлин Трифонов Кавулски упълномощен с пълномощно № 2699 / 23.03.2018 от Валентина Георгиева - нотариус в район София, рег.№ 340 в регистъра на Нотариална камара, от Деян Стоянов Дънешки , Главен изпълнителен директор на „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”ЕАД .   

  • . ЗА НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

 

 Обект №1   помещение с площ 13,00 кв.м., в сградата на „Кметство и Читалище  с.Коларово  със застроена площ от 570 кв.м, построена в УПИ №1-160 КВ.19 по регулациония план на  с.Коларово общ.Главиница обл.Силистра   , предмет на АЧОС № 2/55/06.07.1998 г. и начална тръжна цена от 20.80 лв. без включен ДДС.

Обект №2    помещение с  площ 18.00 кв. м., в сградата на „Кметство  “  с. Черногор  със застроена площ от 82,5 кв. м, построена в УПИ 107 КВ.4 по регулационния план на  с. Черногор  общ. Главиница  обл. Силистра  , предмет на АЧОС № 170/19.02.2001 г. с начална тръжна цена от  28.80 лв. без включен ДДС

  1. Срокът на наемното отношение е за 5 години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя.
  3. От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за участие в търга.

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Наемателя и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил,

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.