Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № PO-01-114 гр. Главиница, 22.02.2018 г.,Относно: спечелили търга

 

ЗАПОВЕД

 

№ PO-01-114

гр. Главиница, 22.02.2018 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол № 3 от 19.02.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Определям „АС -МИКС “-ЕООД , ЕИК: 204932096, със седалище и адрес на управление с. Падина, ул. „Втора“ № 3 и представлявано от АХМЕД БЕДРИ АХМЕД, за наемател на общински имот,  обособена част от „ Технически център” – 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с предназначение „за  производствена дейност” с идентификатор №15031.501.1077.1 ведно с прилежащ терен с площ от 100 кв.м. с предназначение „за услуги“ от поземлен имот с идентификатор с №15031.501.1077 по кадастралната карта на гр.Главиница и предмет на  АЧОС №177/28.02.2001г.
  1. Срокът на наемното отношение е за 5 години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя.
  3. От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за участие в търга.

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Наемателя и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил,

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.