Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • Заповед номер-РД-01-502- Относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с предназначение "за производствена дейност" и "за услуги".

 

Препис-извлечение

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-502

гр. Главиница, 22.12.2017 г.

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.52 и чл.53 от Наредба №3 на Общински съвет Главиница  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение №310 по протокол № 34/29.11.2017г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М

Откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имоти    под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от „ Технически център” – 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с предназначение „за  производствена дейност” с идентификатор №15031.501.1077.1 ведно с прилежащ терен с площ от 100 кв.м. с предназначение „за услуги“ от поземлен имот с идентификатор с №15031.501.1077 по кадастралната карта на гр.Главиница и предмет на  АЧОС №177/28.02.2001г.

 1. Търгът да се проведе на 22.01.2018г.   от 11:00 часа    в Заседателната зала, IV етаж в сградата на Община Главиница, ул. „ Витоша“ №44;
 2. Определям срок на наемното отношение:– 5 /пет/ години;
 3. Определям начална тръжна цена: 160,00 лв. без включен ДДС и стъпка на наддаване 16,00 лв.. Изчисляването на наемната цена е съгласно Тарифа, утвърдена от Общински съвет Главиница;
 4. Определям депозит за участие в търга в размер на 16,00лв., който  се внася в касата на Община Главиница и/или  по сметка на община Главиница: IBAN: BG96CECB97903347835600, при ЦКБ Силистра, клон Главиница до 16:00 часа на 19.01.2018г.;
 5. Определям цена за закупуване  на тръжна документация – 10,00 лв. Закупуването и получаването на документацията да се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията: до 16,00 часа на 19.01.2018 год;
 6. Определям срок за извършване оглед на обекта -  до 16.00 часа на  19.01.2018г. , след предварителна заявка в отдел «Общинска собственост» и след закупуване на тръжна документация;
 7. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга — до 16.00 часа на 19.01.2018г.  - в Центъра за информация на гражданите, I етаж на Община Главиница;
 8. Повторен търг при неявяване на кандидати,  да се проведе на 19.02.2018г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 16.02.2018 г;
 9. Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед;
 10. Назначавам комисия в състав: ..................................................................................

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                                

Неждет Джевдет      /п/

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан      /п/

Зам.кмет „Стопанско управление“

Нурхан Али      /п/

Директор на дирекция

„Стопанско управление и

Хуманитарни дейности“    

                                  

Изготвил,

Фахри Емин    /п/

Началник отдел „ОС“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.