Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0462/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Черногор за стопанската 2016/2017год

ЗАПОВЕД

№ 0462/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед РД 09-98-51 от 27.01.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Черногор за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Черногор за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно /дка/

Дължима рента /лв./

„Черногор агро“ ООД

14102

4,449

262,49

„Черногор агро“ ООД

14103

4,381

258,48

„Черногор агро“ ООД

14104

4,301

253,76

„Черногор агро“ ООД

14105

4,249

250,69

„Черногор агро“ ООД

3101

5,203

306,98

„Черногор агро“ ООД

7101

1,379

81,36

„Черногор агро“ ООД

6102

1,918

113,16

„Черногор агро“ ООД

10106

1,829

107,91

„Черногор агро“ ООД

2100

1,336

78,82

“Черногор агро“ ООД

8002

2,128

125,55

                                   Общо:

31,173

1839,21

„Агролукс Черногор“ ЕООД

11101

4,494

256,16

„Агролукс Черногор“ ЕООД

10106

1,434

82,31

„Агролукс Черногор“ ЕООД

12112

2,566

146,26

                                  Общо :

8,494

501,15

О Б Щ О

39,667

2340,35

                                                                                                                                                     

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Черногор за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN BG12CECB 9790 84 4783 5600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

           2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА:….…п/п……….                                                                             

                                                                                                              /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.