Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0458/13.03.20167г – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Сокол за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0458/13.03.20167г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед РД 09-98-76 от 15.02.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Сокол за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Сокол за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

ЕТ „Титан – Ангел Кънев“

1071

2,020

101,00

Общо:

2,020

101,00

„Калатея“ ООД

1071

1,279

63,95

Общо:

1,279

63,95

„Евроземеделие 1“ ЕООД

9003

0,266

13,30

Общо:

0,266

13,30

ЗК „Земя“

1071

3,767

188,35

ЗК „Земя“

1072

1,825

91,25

ЗК „Земя“

1073

0,106

5,3

ЗК „Земя“

1072

1,296

64,8

ЗК „Земя“

1073

2,948

147,4

ЗК „Земя“

1074

2,798

139,9

ЗК „Земя“

1071

0,348

17,4

ЗК „Земя“

1072

0,393

19,65

ЗК „Земя“

1073

0,914

45,7

ЗК „Земя“

1074

1,272

63,6

ЗК „Земя“

10020

6,168

308,4

ЗК „Земя“

10030

6,168

308,4

ЗК „Земя“

10069

2,020

101

ЗК „Земя“

10037

1,647

82,35

ЗК „Земя“

10084

6,166

308,3

ЗК „Земя“

11086

0,314

15,7

ЗК „Земя“

3036

7,152

357,6

ЗК „Земя“

3038

3,914

195,7

ЗК „Земя“

3038

2,959

147,95

ЗК „Земя“

4002

3,830

191,5

ЗК „Земя“

4027

3,057

152,85

ЗК „Земя“

4070

3,498

174,9

ЗК „Земя“

9003

2,609

130,45

ЗК „Земя“

9045

1,120

56,0

ЗК „Земя“

5055

6,259

312,95

ЗК „Земя“

4113

0,358

17,9

ЗК „Земя“

4113

0,025

1,25

ЗК „Земя“

7004

2,627

131,35

ЗК „Земя“

8029

6,384

319,2

Общо:

81,942

4097,10

ЗК „Сокол -92“

1072

3,658

182,9

ЗК „Сокол -92“

1073

5,129

256,45

ЗК „Сокол -92“

1072

1,752

87,6

ЗК „Сокол -92“

1073

3,454

172,7

ЗК „Сокол -92“

10037

2,682

134,1

ЗК „Сокол -92“

2017

6,214

310,7

ЗК „Сокол -92“

8029

5,640

282

ЗК „Сокол -92“

9002

1,975

98,75

ЗК „Сокол -92“

5044

0,676

33,8

ЗК „Сокол -92“

5009

0,272

13,6

ЗК „Сокол -92“

13071

0,449

22,45

ЗК „Сокол -92“

5050

2,109

105,45

           Общо:

34,01

1700,50

ЕТ „Недко Митев“

9022

0,828

41,4

ЕТ „Недко Митев“

9003

7,901

395,05

ЕТ „Недко Митев“

9040

2,119

105,95

ЕТ „Недко Митев“

9052

0,806

40,3

ЕТ „Недко Митев“

9003

3,493

174,65

ЕТ „Недко Митев“

9022

2,821

141,05

ЕТ „Недко Митев“

5009

4,734

236,7

ЕТ „Недко Митев“

5097

4,972

248,6

ЕТ „Недко Митев“

8005

3,985

199,25

ЕТ „Недко Митев“

8012

7,486

374,3

                           Общо:

39,145

1957,25

ОБЩО:

158,662

7933,10

                                                                                                                                                     

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Сокол за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

             2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА:…п/п……….                                                                     

                                                                                                              /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.