Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0466/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Суходол за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0466/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-79/15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Суходол за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Суходол за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

ЗЕМЯ ЗК

40002

2,046

96,16

ЗЕМЯ ЗК

40007

0,872

40,98

Общо:

 

2,918

137,15

ЕТ „НЕДКО МИТЕВ”

40004

2,413

113,41

Общо:

2,413

113,41

ОБЩО:

5.331

250,55

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Суходол за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА:……п/п……..                                                                             

                                                                                                                   /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.