Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0463/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Стефан Караджа за стопанската 2016/2017год

ЗАПОВЕД

№ 0463/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-83/15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Стефан Караджа за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Стефан Караджа за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло петно /дка/

Дължима рента /лв./

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

12032

11.996

575,808

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

3004

1.680

80,64

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

3177

1.428

68,544

Общо:

15.104

724,992

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

15018

2.603

124,944

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

30022

7.003

336,144

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

25023

2.812

134,976

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

6042

0.814

39,072

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

7021

3.020

144,96

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

8033

2.009

96,432

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

9025

4.463

214,224

„БРАТЯ КОЙЧЕВИ” ООД

9026

1.054

50,592

Общо:

23.777

1141,3

„ПЕЧЕНИКОВИ” ООД

3177

1.666

79,968

„ПЕЧЕНИКОВИ” ООД

23024

6.680

320,64

„ПЕЧЕНИКОВИ” ООД

17014

4.081

195,888

Общо:

12.426

596,448

МИТКО ДЕНЕВ КОЙЧЕВ

12032

1.245

59,76

Общо:

1.245

59,76

ЗК „ИЗГРЕВ-92”

25011

4.122

197,856

Общо:

4.122

197,856

ОБЩО:

56.674

2720,35

 

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Стефан Караджа за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN №BG 12CECB 9790 84 4783 5600, в Банка:ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА:….п/п………                                                                             

                                                                                                                    /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.