Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0460/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с. Малък Преславец за стопанската 2016/2017год

ЗАПОВЕД

№ 0460/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-75/15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с. Малък Преславец за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Малък Преславец за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло
петно /дка/

Дължима
рента /лв./

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС- СТОЯН КОЦЕВ”

12101

3.717

141.25

Общо :

3.717

141.25

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

1067

0.899

34,162

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

1102

0.953

36,214

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

5104

0.438

16,644

ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

1104

1.902

72,276

Общо:

4.192

159,296

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

13101

2.593

98,53

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11122

5.960

226,48

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11123

2.082

79,12

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11124

2.320

88,16

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11125

4.771

181,30

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11217

0.683

25,95

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

17100

0.936

35,57

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

9200

7.796

296,25

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

9204

0.696

26,45

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

10076

0.117

4,45

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

9200

2.260

85,88

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8200

1.085

41,23

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8202

3.766

143,11

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8152

0.298

11,32

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8203

2.790

106,02

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8204

2.950

112,10

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8205

3.111

118,22

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

7201

0.047

1,79

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

6203

8.577

325,93

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

6220

0.679

25,80

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4143

0.140

5,32

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8210

1.102

41,88

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4146

0.187

7,11

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4201

2.561

97,32

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4202

2.669

101,42

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4206

3.923

149,07

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

5104

0.469

17,82

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

1102

4.409

167,54

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

15304

0.646

24,55

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

15305

0.214

8,13

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

15306

1.754

66,65

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3103

1.883

71,55

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3104

2.786

105,87

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3105

4.320

164,16

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3106

3.101

117,84

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3109

2.321

88,20

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3134

0.174

6,61

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3135

0.675

25,65

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

2099

0.344

13,07

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

2104

2.261

85,92

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

2109

0.420

15,96

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

2156

0.592

22,50

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

19101

1.212

46,06

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

19102

0.183

6,95

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

19104

0.336

12,77

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

19105

0.422

16,04

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

20102

1.135

43,13

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

20103

0.925

35,15

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

20104

0.157

5,97

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

18046

0.398

15,12

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

12022

0.858

32,60

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

12102

2.233

84,85

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11123

2.356

89,53

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

11216

0.973

36,97

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

3108

6.066

230,51

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

8201

5.175

196,65

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

16300

1.559

59,24

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

2102

4.421

168,00

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

4147

0.021

0,80

Общо:

118.898

4518,12

ОБЩО:

126,807

4818,666

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Малък Преславец за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN №BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, в Банка:ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА:…..п/п……….                                                                             

                                                                                                    /Неждет Джевдет/                                                                    

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.