Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0467/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Богданци за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0467/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед № РД 09-98-54/27.01.2017г., на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Богданци за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Богданци за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

ЕТ „Титан –Ангел Кънев“

20

0,598

23,32

ЕТ „Титан –Ангел Кънев“

341

4,589

178,97

ЕТ „Титан –Ангел Кънев“

344

3,193

124,53

ЕТ „Титан –Ангел Кънев“

329

0,530

20,67

                             Общо:

8,91

347,49

„Черногор агро“ ООД

329

4,396

171,44

                               Общо :

4,396

171,44

„Калатея“ ООД

325

0,204

7,96

„Калатея“ ООД

302

1,205

47,00

                                   Общо :

1,409

54,95

„Рангали“ ЕООД

54

0,168

6,55

„Рангали“ ЕООД

79

0,844

32,92

„Рангали“ ЕООД

20

0,730

28,47

„Рангали“ ЕООД

54

2,245

87,56

„Рангали“ ЕООД

304

0,383

14,94

                                 Общо:

4,37

170,43

„Евроземеделие 1“ ЕООД

343

0,045

1,76

„Евроземеделие 1“ ЕООД

346

0,478

18,64

„Евроземеделие 1“ ЕООД

34034

0,855

33,35

„Евроземеделие 1“ ЕООД

34

0,603

23,52

„Евроземеделие 1“ ЕООД

43

1,261

49,18

„Евроземеделие 1“ ЕООД

329

1,359

53,00

                                     Общо:

4,601

179,44

Марияна Георгиева Димитрова

18022

0,592

23,09

                                     Общо:

0,592

23,09

Румен Маринов Георгиев

306

3,960

154,44

Румен Маринов Георгиев

302

1,112

43,37

Румен Маринов Георгиев

34034

0,606

23,63

                                           Общо:

5,678

221,44

ЗК „Добруджа -94“

321

1,340

52,26

ЗК „Добруджа -94“

18022

0,091

3,55

ЗК „Добруджа -94“

302

0,299

11,66

ЗК „Добруджа -94“

325

2,847

111,03

ЗК „Добруджа -94“

311

2,326

90,71

ЗК „Добруджа -94“

311

0,741

28,90

                                    Общо:

7,644

298,11

Александър Бориславов Великов

18022

1,059

41,30

                                   Общо:

1,059

41,30

ЗК „Ген. Атила Зафиров“

306

0,053

2,07

ЗК „Ген. Атила Зафиров“

302

1,173

45,75

                                     Общо:

1,226

47,81

О Б Щ О

39,885

1555,50

                                                                                                                                                     

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Богданци за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN №BG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

             2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА:…..…п/п………                                                                             

                                                                                                       /Неждет Джевдет/                

           

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.