• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УПРАВИТЕЛ НА ЦНСТ ДУ" С. ДИЧЕВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- С. ДИЧЕВО,

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УПРАВИТЕЛ НА ЦНСТ ДУ" С. ДИЧЕВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- С. ДИЧЕВО,

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ  ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.12.2023 г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Главиница, в качеството й на доставчик на социалната услуга:  

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- С. ДИЧЕВО

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

УПРАВИТЕЛ – 1 щатна бройка  в „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“- с. Дичево

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – ФУНКЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

    1.Общи изисквания  за заемане на длъжността Управител  в ЦНСТДУ-с. Дичево.

 • умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;
 • разбиране на различията и особеностите на деца и младежи с увреждания
 • умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.
 • Всички кандидат-управители да са с редовни лични здравни книжки.
 • Медицински документи - при постъпване на работа
 •  Свидетелство за съдимост  - при постъпване на работа
 • Съответен на длъжността документ за образователен ценз.
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 •  Готовност за работа по график при необходимост;
 • Готовност за активно участие в дейности свързани обмяна на опит;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността Управител  в ЦНСТДУс. Дичево.

Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър;

Специалност: „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или друга   специалност – стопанско управление;

Професионален опит: 1 година. Повече опит в областта на предоставяне  на социални услуги е предимство. 

Кратко описание на длъжността: Опит в управлението на хора и финанси, сферата на социални, образователни, културни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;).Отговаря за цялостната организация на дейността и работата в Центъра, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на социалната услуга, изпълнението на стандартите, провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца с увреждания в ЦНСТ. Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на децата с увреждане в Център за настаняване от семеен тип.  

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност; умения за работа и взаимодействие с различни институции; 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги в общността. Да имат желание и мотивация за работа с деца с увреждания. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип. Компютърна грамотност. 

Специфични изисквания за заемане на длъжността: добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост. Опит в управление на хора и финанси, в работа по проекти, работа с деца и лица с увреждания, и в предоставяне на социални услуги е предимство. 

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава служителят, заемащ длъжността:

 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закон за социално подпомагане;
 • Етичен кодекс на работещите с деца;
 • Европейска социална харта;
 • Закон за интеграцията на хора с увреждания;
 • Семеен кодекс;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;
 • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция;
 • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;

                  Община Главиница ще сключи трудов договор с класиралият се кандидат за длъжността Управител на ЦНСТ ДУ с. Дичево.  Минималната индивидуалната основна месечна работна заплата е определена съгласно Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, която към настоящият момент  ще е 1716 лева минимум.

     II.         НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Главиница. Подборът протича в два етапа:

 • Етап 1-ви: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица представили всички необходими документи. 
 •  Етап 2- ри: Интервю 

Настоящата процедура има за цел да:

 • Регламентира процеса на избор на физически лица, притежаващи необходимата мотивация и желание за работа като персонал за предоставящ социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.
 • Подпомогне Община Главиница в осъществяването на избора на физически лица притежаващи необходимата квалификация, мотивация и желание за работата в ЦНСТ.
 •  Изборът на Управител в ЦНСТ се провежда при спазване на реда и организацията, описан в настоящата процедура, като цялата документация, свързана с провеждането на конкурса се съхранява в Община Главиница, в сградата на Общинска администрация.

   III.         ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.     Заявление за кандидатстване - по образец – Приложение 1;

2.     Автобиография (CV)  

3.     Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец - Приложение 2

4.     Копие от диплома за завършено образование;

5.     Копия от документи за допълнителна квалификация/удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./-при наличие на такива. 

6.     Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

7.     Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства-по образец - Приложение 3;

   IV.         ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СРОК И МЯСТО 

Документите на кандидатите се подават в срок от 20.11.2023г./понеделник/ до 24.11.2023г. /петък/ включително, в сградата на Общинска администрация - Главиница, ет. 1, „Деловодство“.

Документи по образец може да получите в сградата на Общинска администрация - Главиница, ет. 1, „Деловодство“, както и от интернет страница на община Главиница:

     V.         ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР

След приключване на срока за приемане на документи, в изпълнение на Заповед на Кмета на община Главиница, сформираната комисия ще извърши подбора на персонала. Подборът ще се извършва на два етапа:

Първи етап: Разглеждане на подадените документи.

Комисията разглежда подадените в срок за участие в конкурса документи и съставя протокол.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до събеседване, както и датата, мястото и часа на провеждането му ще се обявяват на Информационното табло в Сградата на Общинска администрация Главиница, ет.1. Допуснатите кандидати до втори кръг ще бъдат уведомени лично.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса. 

Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати.

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са:

1.Мотивация за извършване на социална дейност с лица с увреждания;

2.Комуникативност и умения за общуване;

3.Специфични знания и умения;

4.Опит в работа с лица от целевите групи;

5.Опит в работа в екип.

6.Организационни и управленски умения.

7.Административен опит и познаване на нормативната база в социалната сфера. 

 

   VI.         КЛАСИРАНЕ

За работата си, комисията ще състави протокол, който ще се утвърди от Кмета на Община Главиница.

Списък с класираните кандидати ще се обяви на Информационното табло, ет.1 в Сградата на Общинска администрация Главиница.

1.Заявление за кандидатстване - Приложение №1

2.Декларация за обработка на личните данни - Приложение №2

3.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение - Приложение №3

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.