• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:

 

Във връзка с откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Листец, община Главиница и Решение на ОС гр. Главиница № 213, Протокол № 32 / 28.10.2021г. 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:

I. УПРАВИТЕЛ СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА -1 Щ.БР.

 1. Минимални изисквания:
 • да имат висше образование- социални дейности или психология - завършена образователна степен бакалавър или магистър;
 • придобити допълнителни квалификации в социалната сфера ще се зачитат за предимство.

 

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите
 • да имат професионален опит в областта на социалните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на социалните услуги;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.

 

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Отговаря за цялостната организация за функционирането на социалната услуга;
 • Следи за спазването на приложимите закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за социалната услуга;
 • Следи да целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
 • Поставя задачи на персоната и контролира тяхното изпълнение;
 • Уведомява Общината, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугата.

II. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК -1 Щ.БР.

1. Минимални изисквания:

 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

 • Да познават нормативната уредба в областта на социалните услуги;
 • Умения за работа с офис техника и документи;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

3. Кратко описание на длъжността:

Координира работата на целия екип на ЦСРИ. Подготвя, съхранява и поддържа документацията, свързана с потребителите на услугата /досиета, регистри, справки и др./. Предоставя социално обслужване на клиентите на принципа „водене на случай”.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 • Допускане по документи;
 • Интервю

 Необходими документи за участие в подбора:

 1. Заявление ;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копия от документи за завършено образование;
 4. Копия от документи, удостоверяващи придобити допълнителни умения, или квалификация ;
 5. Копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж или опит в съответната сфера – служебна, трудова книжка, или осигурителна книжка;

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез упълномощено лице в срок от 12.01.2022г. до 1600 ч. на 19.01.2022г. /сряда/  в деловодството на Община Главиница, адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.01.2022г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Главиница.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ПОДБОРА:

Всички съобщения във връзка с подбора ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Главиница, находяща се в гр. Главиница, ул. „Витоша” №44 и на интернет страницата на  Община Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.