Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - процедура за провеждане на -публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

 

                                                       О Б Я В А

 

                                             ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 70, чл.71  ал.1  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решения № 440 по протокол № 55/27.02.2019 г. на Общински съвет Главиница ,

                                                                                                       

Открива процедура за провеждане на -публично оповестен конкурс   за отдаване под наем    на имоти – публична общинска собственост / водоеми / съставляващи : 

 

Землище

Имот №, идентификатор №

Местност

площ/ дка

АПОС

 Месечна наемна цена

Годишна наемна цена

1

Дичево

90117, № 21230.1.117

„Водоем“

103.358

7/117 от 09.06.1999 г.

165.40 лв.

1984.80 лв.

2

Дичево

80086, № 21230.60.86

„Водоем“

10.799

5/115 от 09.06.1999 г.

18.40 лв.

220.80 лв.

3

Зафирово

1090, №30377.60.90

„Около гората“

118.834

12/109 от 09.06.1999 г.

190.00 лв.

2280.00 лв.

4

Суходол

60214, № 70336.50.214

„Язовир“

98.428

2/103 от 09.06.1999 г.

167.30 лв.

2007.60 лв.

5

Сокол

1076, № 67828.1.76

„Пътя Зафирово-Сокол“

62.397

6/114 от 09.06.1999 г.

106.00 лв.

1272.00 лв.

6

Сокол

1077, № 67828.11.177

„Пътя Зафирово-Сокол“

37.975

5/113 от 09.06.1999 г.

64.60 лв.

775.20 лв.

7

Зафирово

1056, № 3037.1.56

„Богдански блок“

65.486

14/111 от 09.06.1999 г.

104.80 лв.

1257.60 лв.

8

Черногор

522, № 81075.51.522

„Пирамидата“

30.396

2/122 от 09.06.1999 г.

48.60 лв.

583.20 лв.

9

Косара

28, № 38707.20.28

Извън регулация

18.826

3/119 от 09.06.1999 г.

32.00 лв.

384.00 лв.

Публично оповестения конкурс  да се проведе на 23.04.2019 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44  от 14.00 часа

Конкурсната  документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие в конкурса – до 16,00 часа на 22.04.2019 г.   Информация за провеждане на конкурса и документи за участие се съдържат в конкурсната документация.

Повторен публично оповестен конкурс при неявяване на кандидати да се проведе на 07.05.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на конкурсна  документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 03.05.2019 г

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.