Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 379 по протокол № 43/ 27.06.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:

  1.1 продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1

Поземлен имот №050087, с. Вълкан-местност „ Мери“, АЧОС 3319/ от 24.04.2015 г.

0,824 дка

824.00 лв.

10.00 лв.

82.00 лв.

10.00 часа

1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

 Общински имот с предназначение за” офис”,самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 15031.501.434.4.4                             ” Административен блок 2”-гр.Главиница,ул.” Витоша”-46, АЧОС № 2293/28.01.2011 Г.

17.00

кв.м.

34.00 лв./ без ДДС/ , и 40.80 лв. със ДДС.

10.00

4.00

10.15

3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка.

Имот №

Землище

Местност

Категория

площ/ дка

Цена

Депозит за участие

Час на  търга

1

23005

Косара

ЧИСТАМБОЛ

IV

50.005

3257.32

326.00

10.30

2

5012

Богданци

СТОПАНСКИ ДВОР

III

100.005

6500.32

650.00

10.30

3

30003

Богданци

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

VI

59.497

3 867.30

387.00

10.30

4

1210

Зафирово

АМЗОВА КУРИЯ

IV

14.355

933.07

93.00

10.30

5

18002

Зафирово

КАВАКА

III

11.999

779.93

79.00

10.30

6

15031.24.7

Главиница

АЙВАЛЪКА

VI

38.051

2473.31

247.00

10.30

Публичният търг  да се проведе на 22.08.2018 год./сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 21.08.2018 г./вторник/   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 29.08.2018 г./сряда/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 28.08.2018 г

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.