Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - провеждане на публичен повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 стопански години

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 362 по протокол № 41/26.04.2018 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура  за провеждане на публичен повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 стопански години:

Землище

Имот №

Местност

НТП

Категория

площ/ дка

Цена

Депозит

 

1

Дичево

2033

ДОЛАП СЪРТ 2

Нива

VII

16.304

1059.76

106.00

 

2

Дичево

36005

КЮЛЮКА 36

Нива

VI

10.33

671.45

67.00

 

3

Долно Ряхово

23

БАБА ВЕРА

Др.жил.терен

VI

14.323

930.99

93.00

 

4

Долно Ряхово

27

БАБА ВЕРА

Посевна площ

VI

17.768

1154.92

116.00

 
 

5

Долно Ряхово

89

БАБА ВЕРА

Нива

VI

13.188

857.22

86.00

 

6

Долно Ряхово

212

КУРИЯТА

Ерозирана нива

VI

27.678

1799.07

180.00

 

 

Час на търга за отдаване под наем на земеделски земи е от 10.00 часа.

Публичният търг  да се проведе на 15.06.2018/ петък / год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

 Цената на тръжната документация е 10.00 лв. за обект.Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 14.06.2018 г./ четвъртък /   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.