Общинска собственост

 

О Б Я В А

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 362 по протокол № 41/26.04.2018 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура  за провеждане на публичен търг с явно наддаване за :

 

1.1продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ XIV-213, кв.19, с. Богданци  АЧОС №33330/07.05.2015 г.

1,320 дка,застроена площ 69,79 кв.м-къща

5748.46 лв.

10,00 лв.

575,00 лв.

9,30 часа

2.

 УПИ-329,КВ.32, с. Стефан Караджа- , АЧОС 3039/  26.06.2012 г.

0,895  дка,застроена площ 130 кв.м-двуетажна сграда с гаражи

 15024.20 лв.

10,00 лв.

1502,00 лв.

10,00 часа

1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ X-139, кв.5, с. Осен  АЧОС №1299/07.07.2004 г.-за търговска дейност

 Застроена площ от 174 км.м, за отдаване под наем 30 кв.м

30.00, лв./ без ДДС/36.00 лв. с ДДС/

10.00 лв.

3.00 лв.

10.30 часа

Публичният търг  да се проведе на 06.06.2018/ сряда / год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 05.06.2018 г./ вторник /   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 06.07.2018 г/ петък/. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 05.07.2018 г/ четвъртък /

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.