Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 352 по протокол № 40/ 29.03.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ XXII, кв.1, с. Зафирово, АЧОС №34041/19.03.2018 г.

24,624 дка

104530,00 лв.

10,00 лв.

10453,00 лв.

9,30 часа

2.

  ПИ №090154, с. Дичево - АЧОС 2617/  06.06.2011 г.

0,162  дка

 102.00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

10,00 часа

3

 ПИ №050124, с. Суходол АЧОС 3931/  13.12.2017 г.

8,002 дка.

8640,00 лв.

10,00 лв.

864,00 лв.

10,30 часа

4.

ПИ №050122, с. Суходол АЧОС 3930/ 13.12.2017 г.

6,722 дка

7250,00 лв

10,00 лв.

725,00 лв.

11,00 часа

5

ПИ/ Лозе/ №002048, с. Зафирово  АЧОС 3655/ 09.05.2016 г.

0,585дка

391.00 лв.

10.00 лв.

39.00 лв.

11.30 часа

6.

ПИ/ Лозе/ №002051, с. АЧОС 3656/ 09.05.2016 г.

0,589дка

394.00 лв.

10.00 лв.

39.00 лв.

11.30 часа

7.

ПИ/ Лозе/ №002053, с. АЧОС 3657/ 09.05.2016 г.

0,581дка

389.00 лв.

10.00 лв.

39.00 лв.

11.30 часа

8.

ПИ/ Лозе/ №002076, с. АЧОС 3665/ 09.05.2016 г.

0,638дка

427.00 лв.

10.00 лв.

43.00 лв.

11.30 часа

9.

ПИ/ Лозе/ №002077, с. АЧОС 3666/ 09.05.2016 г.

0,610дка

408.00 лв.

10.00 лв.

41.00 лв.

11.30 часа

10.

ПИ/ Лозе/ №002078, с. Зафирово  АЧОС 3667/ 09.05.2016 г.

0,607дка

406.00 лв.

10.00 лв.

41.00 лв.

11.30 часа

11.

ПИ/ Лозе/ №002079, с. Зафирово АЧОС 3668/ 09.05.2016 г.

1,319дка

882.00 лв.

10.00 лв.

88.00 лв.

11.30 часа

12.

ПИ/ Лозе/ №002080, с. Зафирово АЧОС 3669/ 09.05.2016 г.

0,881дка

589.00 лв.

10.00 лв.

59.00 лв.

11.30 часа

13.

ПИ/ Лозе/ №002081, с. АЧОС 3670/ 09.05.2016 г.

0,534дка

357.00 лв.

10.00 лв.

36.00 лв.

11.30 часа

14.

ПИ/ Лозе/ №002082, с. Зафирово АЧОС 3671/ 09.05.2016 г.

0,561дка

375.00 лв.

10.00 лв.

36.00 лв.

11.30 часа

Публичният търг  да се проведе на 16.05.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 15.05.2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 14.06.2018 г

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.