Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 343 по протокол № 39/ 26.02.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ III, кв.8, с. Дичево, АЧОС №3330/07.05.2015 г.

1,254 дка

2 930,0 лв.

10,00 лв.

293,00 лв.

9,30 часа

2.

 УПИ III-99, кв.12, с. Коларово, АЧОС № 439/15.01.2003 г.

1,248  дка

 2561,07 лв.

10,00 лв.

256,00 лв.

10,00 часа

3

УПИ ХII-164, кв.18, с. Ножарево, АЧОС № 3338/07.05.2015 г.

0,965 дка.

2339,15 лв.

10,00 лв.

234,00 лв.

10,30 часа

3.

Поземлен имот №006013, с. Зарица-местност „ Сая орман“, АЧОС 2947/ от 28.11.2011 г.

4.001 дка

5425,00 лв

10,00 лв.

542,00 лв.

11,00 часа

Публичният търг  да се проведе на 16.04.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 13.04.2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 16.05.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подавне на заявления за участие до 16 часа на 15.05.2018 г

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.