Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЛЕНИЕ - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински имоти с предназначение „помещение за предоставяне на пощенски услуги“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  общински имоти с предназначение „помещение за предоставяне на пощенски услуги “, представляващи самостоятелни обекти:

Обект №1 помещение с площ 13.00 кв.м., в сградата на „Кметство и Читалище “ с.Коларово  със застроена площ от 570 кв.м. построена в УПИ №1-160 кв.19 по регулациония план на  с.Коларово общ.Главиница обл.Силистра , предмет на АЧОС № 2/55/06.07.1998 г. и

Обект №2  помещение с  с площ 18.00 кв.м., в сградата на „Кметство  “  с.Черногор  със застроена площ от 82,5 кв.м,построена в УПИ 107 КВ.4 по регулациония план на  с.Черногор  общ.Главиница  обл.Силистра   , предмет на АЧОС № 170/19.02.2001 г.  

Търгът ще се проведе на 20.03.2018 г. за обект №1 от 10:00 часа и за обект №2 от 10:30 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 19.03.2018 год;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 20.04.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 19.04.2018 г;

 

      

     

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.