Общинска собственост

 • Начало
 • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Откривам публичен търг с явно  наддаване за продажба на общинска имот - частна общинска собственост

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 чл.35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,  и чл. 34 ал.1 и т.3,  от  Наредба № 3 за реда на придобиване, управление, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 322 по протокол № 36/ 22.12.2017 г. на Общински съвет

Откривам публичен търг с явно  наддаване за продажба на общинска имот - частна общинска собственост при следните условия:

 1. Наименование на обекта на търга: Масивна двуетажна сграда със застроена площ 72 кв.м. находящ се в землището на с. Коларово, Община Главиница, ,парцел ІV,пл.№ 74 по регулациоония план на селото. АЧОС 6/59/06.07.1998 г.
 2. Начална тръжна цена: 3680 лв.. /три хилади шестотин и осемдесет лева./
 3. Депозит за участие в търга: 368 лв. (триста шестедесет и осем лв).
 4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 02.03.2018 г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 5. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на Общината  до 16.00 часа на 02.03.2018 г. /петък/, при цена от 10 лв. /десет/, без ДДС , платими в касата на Общината или по банков път - IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга — до 16.00 часа на 02.03.2018 г. /петък/ - в Центъра за информация и услуги на гражданите или по пощата.
 7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на 02.03.2018 г. /петък/, след предварителна заявка в отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата.
 8. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.03.2018 г. (вторник ) от 10,00: часа в сградата на Общината, IV етаж, Заседателна зала;        

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 10.04.2018 г. на същото място и и при същите условия.Определям срок за внасяне на депозитиза участие,закупуване на тръжна документация,оглед на обекта и подаване на заявленияза участие  до 16 часа на 05.04.2018 г.

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.