Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Обява- Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 308 по протокол №34/29.11.2017г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ VI-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1508/01.04.2005 г.

1,248 дка

5223,10 лв.

10,00 лв.

530,00 лв.

13,00 часа

2.

УПИ V-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1507/01.04.2005 г.

0,810 дка

 3390,20 лв.

10,00 лв.

340,00 лв.

13,30 часа

3.

УПИ IV-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1506/01.04.2005 г.

1,268 дка

5306,50 лв

10,00 лв.

530,00 лв.

14,00 часа

Публичният търг  да се проведе на 22.01.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 19.01.2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 19.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 16.02.2018 г;

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.