Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Обявление-Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с предназначение "за производствена дейност" и "за услуги".

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от „ Технически център” – 2 броя помещения за ремонт с площ от 250 кв.м. с предназначение „за  производствена дейност” с идентификатор №15031.501.1077.1 ведно с прилежащ терен с площ от 100 кв.м. с предназначение „за услуги“ от поземлен имот с идентификатор с №15031.501.1077 по кадастралната карта на гр.Главиница и предмет на  АЧОС №177/28.02.2001г.

Търгът ще се проведе на 22.01.2018г. от 11:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 19.01.2018 год;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 19.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 16.02.2018 г;

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.