Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Обява- Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти с предназначение "за офис"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на  общински имоти с предназначение „за офис“, представляващи самостоятелни обекти:

Обект №1 с идентификатор № 15031.501.434.4.12 с площ 34,00 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.434  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра, етаж втори, предмет на АЧОС № 3720/16.05.2016г.

Обект №2 с идентификатор № 15031.501.434.4.15 с площ 34,00 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.434  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра, етаж втори, предмет на  АЧОС № 3723/16.05.2016г.

Търгът ще се проведе на 22.01.2018 г. за обект №1 от 10:00 часа и за обект №2 от 10:30 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 19.01.2018 год;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 19.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 16.02.2018 г;

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.