Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Обява- Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 298 по протокол № 32/ 12.10.2017 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ XXIV, кв.4, с. Вълкан, АЧОС №218/04.04.2001 г.

1,218 дка

2 886,60 лв.

10,00 лв.

300,00 лв.

9,30 часа

2.

Поземлен имот №000576, с. Черногор, АЧОС №3406 /18.05.2015 г.

5,766 дка

 6 221,50 лв.

10,00 лв.

630,00 лв.

10,00 часа

3.

Поземлен имот №000031, с. Косара, АЧОС 3757 от 27.06.2016 г.

8,964 дка

14 804,00 лв

10,00 лв.

1480,00 лв.

10,30 часа

Публичният търг  да се проведе на 05.12.2017 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 01.12.2017 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.