Общинска собственост

 • Начало
 • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
 • ОБЯВЛЕНИЕ - публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост находящ се в землището на с. Дичево

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 244 по протокол № 27/ 28.04.2017 г. на Общински съвет

Откривам публичен търг с явно  наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост при следните условия:

 1. Наименование на обекта на търга: Поземлен имот № 060035, представляващ земя пета категория, с начин на трайно ползване – „друга селищна територия”, находящ се в землището на с. Дичево, Община Главиница, с площ от 2 917 кв.м. (две хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни метра)
 2. Начална тръжна цена: 1517,20 лв.. /хиляди петстотин и седемнадесет лв., двадесет стот. / и стъпка на наддаване в размер на 150,00 лв.
 3. Депозит за участие в търга: 150 лв. (сто и петдесет лв).
 4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 13.10.2017г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 5. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на Общината  до 16.00 часа на 13.10.2017г. /петък/, при цена от 100 лв. /сто/, без ДДС , платими в касата на Общината или по банков път - IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга — до 16.00 часа на 13.10.2017г. /петък/ - в Центъра за информация и услуги на гражданите или по пощата.
 7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на 13.10.2017г. /петък/, след предварителна заявка в отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата.
 8. Място, ден и час на провеждане на търга: 16.10.2017г. (понеделник) от 11,00: часа в сградата на Общината, IV етаж, Заседателна зала;           

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.