Общинска собственост

 • Начало
 • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
 • ПРОТОКОЛ - относно: „Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2017/2018 г.“ по 11 обособени позиции“

 

Утвърдил:

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

ПРОТОКОЛ

От дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 ЗОП № 9067196 на Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, с предмет: „Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2017/2018 г.“ по 11 обособени позиции“, при условията на чл.187, във връзка с чл.20, ал.3 ЗОП.

Днес, 22.08.2017 г. от 9.00 часа в гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 44, Комисия, определена със Заповед № РД-01-160/22.08.2017 г. на Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Левен Сабинов Северинов - юрист,

ЧЛЕНОВЕ: 1. Нурхан Зекки Али - директор на дирекция СУХД,

 1. Мюмюне Мехмед Хаккъ – началник отдел ХД,
 2. Валентин Стефанов Проданов – ст.специалист ТА и ТМ,
 3. Юрданур Реджеб Расим – гл.специалист ОМДС,

се събра на публична заседание да отвори офертите и да обяви ценовите предложения за горепосочената обществена поръчка.

Комисията започна своята работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти при дневен ред, в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, както следва:

До посочения в обявата краен срок 16:00 часа на 21.08.2017 г. са получени 3 (три) оферти, регистрирани в деловодната система на Община Главиница, както следва:

 1. ОПАКОВКА с вх.№ 1/21.08.2017 г., 9:50 часа на „Общински превози“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 44, ЕИК 118038098.
 2. ОПАКОВКА с вх.№ 2/21.08.2017 г., 9:55 часа на ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“ със седалище и адрес на управление с. Вълкан, ул. „Пета“ № 3, ЕИК 118556361.
 3. ОПАКОВКА с вх.№ 3/21.08.2017 г., 14:55 часа на „Генк“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Боил, ул. „Осма“ № 2, ЕИК 201168070.

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно чл.48, ал. 6 ППЗОП.

След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията подписаха декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 ЗОП, във връзка с чл.51, ал.8 ППЗОП.

Предложенията са подадени в срок, в непрозрачен плик и с ненарушена цялост, върху които е отбелязан подателя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово уведомяване.

На основание чл.97, ал.3 ППЗОП комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения:

Участник

Обособена позиция №

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Генк“ ЕООД

1

0,91 лева

2

„Общински превози“ ЕООД

2

0,91 лева

3

ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“

3

0,91 лева

4

„Общински превози“ ЕООД

4

0,91 лева

5

„Общински превози“ ЕООД

5

0,91 лева

6

„Общински превози“ ЕООД

6

0,91 лева

7

„Общински превози“ ЕООД

7

0,91 лева

8

„Общински превози“ ЕООД

8

0,91 лева

9

„Общински превози“ ЕООД

9

0,91 лева

10

„Генк“ ЕООД

10

0,91 лева

11

„Общински превози“ ЕООД

11

0,91 лева

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието.

На закрито заседание комисията в непроменен състав продължи работа с разглеждане на представените от участниците документи за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното:

За Участник 1- „Общински превози“ ЕООД:

При извършения подробен преглед на представените документи и декларираните обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в Обявата за обществена поръчка, комисията установи, че участникът е представил всички изискани документи от документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.

За Участник 2- ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“:

При извършения подробен преглед на представените документи и декларираните обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в Обявата за обществена поръчка, комисията установи, че участникът е представил всички изискани документи от документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.

За Участник 3- „Генк“ ЕООД:

При извършения подробен преглед на представените документи и декларираните обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор посочени в Обявата за обществена поръчка, комисията установи, че участникът е представил всички изискани документи от документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.

На база направените констатации комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до по-нататъшно оценка офертите на участниците, както следва:

 1. „Общински превози“ ЕООД.
 2. ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“.
 3. „Генк“ ЕООД.

Комисията продължи своята работа с оценка на офертите на допуснатите участници, в съответствие с предварително обявения от Възложителя критерий – „най-ниска цена“ и пристъпи към извършване на оценка по показателя „Предложена цена”, както следва:

За обособена позиция № 1:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Генк“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

За обособена позиция № 2:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 3:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 4:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 5:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 6:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 7:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 8:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 9:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

 

За обособена позиция № 10:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Генк“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

За обособена позиция № 11:

Участник

Обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС

1

„Общински превози“ ЕООД

0,91

2

   

3

   

Въз основа на получени резултати комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Класира участниците на база избрания от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

За Обособена позиция № 1:

 1. „Генк” ЕООД – 0,91лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 2:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 3:

 1. ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“ -0,91 лева.

2.няма.

 

За Обособена позиция № 4:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 5:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 6:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 7:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 8:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 9:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 10:

 1. „Генк” ЕООД – 0,91лева.
 2. няма.

 

За Обособена позиция № 11:

 1. „Общински превози” ЕООД – 0,91 лева.
 2. няма.

 

Комисията предлага на Възложителят да сключи договори с класираните на първо място участници по съответната особена позиция за изпълнение на поръчка с предмет: Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2017/2018 г.“ по 11 обособени позиции“, при условията на приетите предложения, както следва:

За Обособена позиция № 1 - „Генк” ЕООД.

За Обособена позиция № 2 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 3 - ЕТ „Ридо-Транс-Ридван Сали“.

За Обособена позиция № 4 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 5 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 6 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 7 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 8 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 9 - „Общински превози” ЕООД.

За Обособена позиция № 10 - „Генк” ЕООД.

За Обособена позиция № 11 - „Общински превози” ЕООД.

Настоящият протокол е изготвен на 22.08.2017 г.

Комисия:

Председател: ……………………….

Членове: 1. …………………………

 1. …………………………
 1. …………………………
 1. ………………………..

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.