Общинска собственост

header 2023

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ В С. ЗАРИЦА

  На основание чл. 40, ал. 1 и ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията и заявление рег. № ОС-03-43 от 13.06.2023 г. от Наджи Тахсин Рушид

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАМЯНА:

на имот - общинска собственост, представляващ част с площ 126 (сто двадесет и шест) кв. м от улица между ОТ 23 до ОТ 25, която част да се придаде към поземлен имот кад. № 24 (двадесет и четири) в кв. 5 (пети) по плана с. Зарица, за ново урегулиране, съгласно приложена скица-проект

срещу имот - собственост на Наджи Тахсин Рушид, представляваща част от имот кад. № 24 (двадесет и четири) в кв. 5 (пети) по плана с. Зарица, с площ 181 (сто осемдесет и един) кв. м, която съгласно плана за регулация на урегулирани поземлени имоти VIII (осми) и IX (девети), одобрен със заповед № 219 от 30.04.1993 г. на кмета на Община Главиница, е отредена за улица, като съгласно посоченото заявление замяната да се реализира без доплащане от страна на Община Главиница.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.