Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на с. Бащино, находящ се в

 

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична
общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по
кадастралната карта на с. Бащино, находящ се в местността „Водоем“ с начин
на трайно ползване „Водоем “ (язовир) и площ 12.235 дка.
Публичният търг ще се проведе на 08.04.2022 г. /петък/ в 10,30 ч. в
Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община
Главиница, ул. “Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от
Информационният център на Община Главиница в срок до16,00 часа на
07.04.2022 г., след представяне на документ за платена цена. Цената не се
възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по
банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB
9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при
„Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки
работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00
часа на 07.04.2022 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 15.04.2022 г. /петък/ от
10,30 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне
на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16 часа на 14.04.2022 г.
Справки на тел.086-36-21-28.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.