Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА-Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие..

 

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот XXIII (двадесет и трети), отреден за имот № 66 (шестдесет и шести) в кв. 4 (четвърти) по плана за регулация на с. Вълкан с площ 1 239 (хиляда двеста тридесет и девет) кв. м, актуван с АОС № 217/ 04.04.2001 г., с начална тръжна цена без ДДС в размер на 2 936, 50 лв. (две хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 50 ст.) и депозит за участие в размер на 293, 65 лв. (двеста деветдесет и три лева и 65 ст.);

1.2. Урегулиран поземлен имот IХ (девети), отреден за имот № 127 (сто двадесет и седми) в кв. 26 (двадесет и шести) по плана за регулация на с. Стефан Караджа с площ 388 (триста осемдесет и осем) кв. м, заедно с построена в него едноетажна масивна сграда (битова), със застроена площ 110 (сто и десет) кв. м, актуван с АОС № 3980/ 02.02.2018 г., с начална тръжна цена без ДДС в размер на 6 273, 60 лв. (шест хиляди двеста седемдесет и три лева и 60 ст.) и депозит за участие в размер на 627, 36 лв. (шестстотин двадесет и седем лева и 36 ст.)..

Публичният търг ще се проведе на 28.08.2020 г./петък/ в 11,30 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на Община Главиница в срок до16,00 часа на 27.08.2020 г., след представяне на документ за платена цена в размер на 10 лв. без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 27.08.2020 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 04.09.2020 г. /петък/ от 11,30 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 03.09.2020 г.

Справки на тел.086-36-21-28.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.