Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • О Б Я В А - Община Главиница открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решения № 483 r 484 по протокол № 59/ 26.06.2019 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена,без ДДС

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

УПИ I-4, кв.4, с. Дичево, АЧОС № 7/01.10.2001 г.

0,936 дка

1832,20 лв.

10.00 лв.

183.00 лв.

10.00 часа

 

УПИ II-общ, кв.4, с. Дичево, АЧОС № 6/01.10.2001 г.

0,864 дка

1691,30 лв.

10.00 лв.

169.00 лв.

10.15 часа

 

УПИ XXI-307, кв.19, с. Суходол, АЧОС № 4231/29.01.2019 г.

2,117 дка

4451,20 лв.

10.00 лв.

445.00 лв.

10.30 часа

 

Публичният търг  да се проведе на 30.08.2019 год./ петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 29.08.2019 г./четвъртък/   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 27.09.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 26.09.2019 г.

За контакти: Община Главиница, началник отдел. „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.