DSC00087 DSC00089 DSC00090

В края на месец ноември приключи изпълнението на дейност 2, модул 2 – „Практическо приложение и усъвършенстване на придобитите знания и умения“на младежи до 29 г., които не са в образование или обучение, не са в заетост и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, и активиране за включването им на пазара на труда по проект № BG05M9OP001-1.002-0043 ”Активни на местния трудов пазар”.

По време на изпълнение на дейността бяха проведени индивидуални консултации с 50 лица от целевата група. Консултациите се проведоха докато младежите участваха в обученията за придобиване на професионална квалификация и по време на трудовата заетост. С всеки младеж се проведе по една среща, като с някои от лицата, показали много ниска мотивация за работа и активно поведение на пазара на труда се проведоха по две индивидуални срещи. По време на тези срещи се дискутираха въпроси свързани с удовлетвореността на лицето от собствената реализация, какви са целите, които си поставя, какви са нуждите му, каква е семейната среда в която живее. Набелязани бяха задачи за самоусъвършенстване и се обсъдиха следващи цели, които предстоят за реализиране от младежа.  Обсъдиха се плановете, които има всяко лице за реализация след приключването на проекта.

След приключване на индивидуални мотивационни обучения участниците изградиха:

 • Умение за самоинформиране;
 • Ползване на услуги от Дирекция „Бюро по труда“ и други достоверни източници на информация за свободни работни места;
 • Умения за подготовка на автобиография и мотивационно писмо според изискванията на работодателя;
 • Умения за себеизследване, интервю и успешно представяне при кандидатстване за работа;
 • Прилагане на различни форми за комуникация;
 • Техники за овладяване на стреса и понижаване на напрежението

  DSC00098 IMG 20170620 163646

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.