logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

През м.март и м.април 2017г. в община Главиница се проведе Мотивационно обучение за активно търсене на работа на 60 младежи от общината по проект BG05M9OP001-1.002-0043 ”Активни на местния трудов пазар”,ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

1  2  3

ЦЕЛТА на мотивационното обучение беше младежите от целевата група по проекта да бъдат стимулирани и да придобият приложими към съвременния пазар на труда умения за активно поведение и включване в обучение и трудов процес. Целевата група по проекта е младежи до 29 г., голяма част от които ненавършили 24 години. На тази възраст те нямат жизнен и трудов опит, както и достатъчна ориентация в социално-икономическата среда на местно, регионално или национално ниво. Успоредно с това съвременните информационни и комуникационни средства са източник на голям обем информация, от което произтича риска младежите да не се ориентират и правилно да я класифицират съобразно своите потребности. Често разказаната информация е по-атрактивна и заинтригуваща, възприема се лесно и се отразява трайно в съзнанието на неопитните младежи. Мотивационното обучение се провежда в два модула:

4  5  6

МОДУЛ 1: Стимулиране и насочване на лицата за активно включване в обучителен или трудов процес чрез групови форми за придобиване на знания и усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, за успешно представяне пред работодател.

МОДУЛ 2: Практическо приложение и усъвършенстване на придобитите знания и умения. Предвижда се в рамките на реалния обучителен или трудов процес, всеки младеж да получи индивидуална подкрепа за подобряване на неговите позитиви в способите, поведението и мотивацията за изпълнение на поетите ангажименти към обучители и/или работодатели.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.