proekt topal obiad 2016 2017

ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Име на операцията: BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД”

Име на бенефициента: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Начало:01.08.2016година

Край:30.04.2017година

Стойност: 90 953.50лева

Кратко описание на проекта/информацията

Топлият обяд ще се предостави на 200 на брой потребители в 23- те населени места на Община Главиница, чрез транспортиране с транспортно средство  регистрирано по  Закона за храните. Всеки желаещ да ползва услугата ще подаде заявление кьм Община Главиница и ако отговаря на изискванията на проекта ще получава безплатен топьл обяд. Храната ще се готви в Домашен социален патронаж гр. Главиница. Община Главиница предоставя услугата "социален патронаж" на цялата си територия и всички населени места в Общината, като храната се разнася по селата с 2 бр. автомобили. Домашен социален патронаж гр. Главиница разполага с нужния капацитет за да предоставя топьл обяд на нуждаещите се, отговарчщи на целевата група по проекта. Сьщо така и разполага с нужнищ административен капацитет за реализирането на проекта.

Цел/и на проекта/информацията

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на живот на част от населението на Община Главиница. С реализирането на проекта ще се допьлни и разшири обхвата на предоставените социални услуги от Община Главиница на цялото население на територията на Общината. Сьщо така ще се намали броя на живеещите в бедност лица, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Дейност

"Осигуряване на топъл обяд"

Описание

Топлият обяд ще се предостави на 200 потребители, живеещи в 23- те населени места на Община Главиница – с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина, с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан, с. Зебил, с. Звенимир, с. Зарица, с. Осен, с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Сокол, с. Суходол, с. Дичево, с. Зафирово, с. Богданци, с. Косара, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Коларово, с. Бащино, гр. Главиница. След приготвянето на храната, същата ще се разнесе по насалените места в Община Главиница с 2 бр. автомобили, собственост на Община Главиница и предоставени на Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Главиница. Потребителите от гр. Главиница могат да се хранят в столовата на Домашен сациален патронаж или да им се разнесе храната до адрес. Ако се окаже, че част от храната не е получена и отговаря на сроковете ще се предостави на лица от допълнителната целева група.

Сумата, необходима за изпълнението на дейността е в размер на 5 % от преките разходи, а именно 4134,25 лв. Тук са включени разходи за разнасяне на храната, за съхранение на продуктите и др.

Начин на изпълнение

В ДСП ще се изготвя седмично меню, което ще бъде съобразено и с климатичните условия. През летните дни ще се готви лека и нискокалорична храна, а през студените дни по - калорична. Тя ще бъде за всеки ден разнообразна. Ежедневно в работни дни ще се готви и ще се разнася топъл обяд на 200 на брой одобрени кандидати. Хранителните продукти ще се съхраняват в складовете на ДСП гр. Главиница, която е оборудване според изискванията. След приготвяне на храната същата ще се разнася с 2 бр. автомобили на ДСП до съответните населени места с одобрени кандидати. Неполучен обяд и отговарящ на изискванията ще се предоставя на лица отговарящи на изискванията на допълнителната целева група.

Топъл обяд ще се предоставя 10 месеца в работни дни, както следва:

 юли 2016 г. - 21 дни - 150 представители на целевата група ;

 август 2016 г .- 23 дни - 150 представители на целевата група;

 септември 2016 г. - 20 дни - 150 представители на целевата група;

 октомври 2016 г. - 21 дни - 150 представители на целевата група;

 ноември 2016 г. - 22 дни - 150 представители на целевата група;

 декември 2016 г. - от  01.12.2016г. до  20.12.2016г. - 14 дни -  150 представители  на целевата  група , от  21.12.2016г. до  31.12.2016г. - 7 дни -  200 представители  на целевата  група;

 януари 2017 г. -  22 дни - 200 представители на целевата група;

 февруари 2017 г. - 20 дни - 200 представители на целевата група; 

 март 2017 г. - 22 дни - 200 представители на целевата група;

 април 2017 г. - 18 дни - 200 представители на целевата група.

 Общо дни  –  210

Всеки работен ден, 150 потребители от 01.07.2016 г.  20.12.2016 г. общо 121 дни и 200 потребители от  21.12.2016 г. до 30.04.2017 г. общо 89 дни от 23 села  ще получават безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб.  

Резултат

Приготвен  и предоставен топъл обяд  на общо 200  потребители от 23 села в продължение на 210  работни дни.

За изпълнение на дейността са предвидени разходи, описани в Изискванията за кандидатстване като административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителните продукти, а именно: 5% от 82 685,00 = 4134,25.

Дейност

„Предоставяне на съпътстващи мерки“

Описание

Ще се предостави психологическа подкрепа от нает психолог на работа в Община Главиница. От месец декември 2015г. Община Главиница предоставя психологическа подкрепа по проект "Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница" на одобрени потребители и нуждаещи се от този вид дейност.

Тук са включени и разходи за администриране на дейностите по проекта. Ще се осигури и публичност и информативност на проекта. За целта ще се изготви и разлепи във всяко населено място на територията на Община Главиница Обява с информация за целевата група, дейностите на проекта и целта на процедурата.

В ръководството е описано, че финансирането на съпътстващите мерки е в размер на 5 % от Преките разходи. 82 685 лв.*5% = 4134,25. Тези финансови средства са необходими за предоставяне на съпътстващи проекта дейности - предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите. Тук се включват разходи за предоставянето на тази услуга както и за администрирането на проекта.

Начин на изпълнение

На всички желаещи ще се предостави психологическа подкрепа.

Ще се осигури информация и публичност на проекта чрез предоставяне на Обяви във всяко населено място на територията на Община Главиница.

Администриране на проекта. Ще се следи за качествено изпълнение на заложените дейности.

Психологическата подкрепа ще се предоставя, съгласно изготвен график и според желанието на потребителите. На всеки желаещ потребител еднократно в рамките на проекта ще се предостави такъв вид услуга.

Резултат

– 200 потребители от 23 села на Община Главиница, ежемесечно консултирани и информирани за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на Община Главиница, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

-  200 потребители,  ежемесечно консултирани в отговор на установени техни конкретни нужди и проблеми;

- 200 потребители,  ежемесечно консултирани за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене;

За изпълнение на дейността са предвидени разходи, описани в Изискванията за кандидатстване, като разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителните продукти - 5% от 82 685,00 = 4134,25 лв.

Дейност

"Закупуване на хранителни продукти"

Описание

Община Главиница ще обяви в периода 27-30.06.2016 обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Главиница. След одобряване на настоящият проект и подписване на Договор с АСП гр. София, със заповед на кмета на Община Главиница ще се ползват цените на хранителните продукти като ще се спази изискването за 2,30 лв. на храноден.

Безплатен обяд ще се готви ежедневно за за 150 представители на целевите групи за периода от 01.07.2016 г. в рамките на общо 210 работни дни и 50 представители на целевата група за периода от 21.12.2016 г. в рамките на общо 89 работни дни.

Разпределинето на дните за целия проект е както следва:

Юли 2016 година, 21 работни дни

Август 2016 година, 23 работни дни

Септември 2016 година, 20 работни дни

Октомври 2016 г. – 21 работни дни

Ноември 2016 г. – 22 работни дни

Декември 2016 г. – 14 работни дни

Декември 2016 г. – 7 работни дни

Януари 2017 г. – 22 работни дни

Февруари 2017 г. – 20 работни дни

Март 2017 г. – 22 работни дни

Април 2017 г. – 18 работни дни

Общият брой дни е 210.

Наличната материална база на Домашен социален патронаж гр. Главиница представлява кухня, зала за хранене с капацитет 400 бр. места и складови помещения - 3 стаи.

Кухнята разполага с голяма фурна на три нива, голяма печка на твърдо гориво, електрически котлон - 4 бр., електрически обръщателен тиган, зеленчукорезачка, картофобелачка, фритюрник, съдомиялна и съдове за хранене - сифертаси.

Склада е от три стаи за съхранение на хранителните продукти. Оборудван е с големи хладилници и фризари двукрилни с по 1500 л. вместимост.

Домашен социален патронаж гр. Главиница разполага със следният персонал:

- Управител; медицинска сестра, домакин, калкулант снабдител, събирач на такси, главен готвач, готвач, помощник готвач, шофьор - 2 бр.; домашен санитар - 5 бр. Описаните служители ще бъдат ангажирани с изготвяне на седмично меню, приготвянето, разпределянето и раздаването на храната.

Сумата необходима за извършване на дейността е изчислена по следният начин - 2,30 лв. на храноден, 150 човека потребители, общо 121 дни и 200 лица, 2,30 лв. храноден за 89 дни.

2,30лв. * 150 човека * 121 дни = 41 745 лв.

2,30 лв. * 200 човека * 89 дни = 40 940 лв.

общо 82 685 лв.

Дейност

„Определяне на целевите групи"

Описание

Подбора на потребители на услугата ще бъде съобразено със списъка,  предоставен от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Тутракан, филиал Главиница. Целевата група ще бъдат лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП - 15 лица; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "СП"; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудовата дейност; скитащи и бездомни деца - информация за тях ще се потърси от "Социално подпомагане" и У "Полиция" гр. Главиница.

Също така Община Главиница ще изготви и списък с лицата, които отговарят на изискванията за допълнителната целева група от Ръководството. Т.е. Община Главиница ще разполага със списък на лицата от Основната целева група и друг списък на лицата от допълнителната целева група.

Начин на изпълнение

Подбора на потребители ще се извърши от Община Главиница. Дирекция "Социално подпомагане" гр. Тутракан, филиал Главиница ще предостави списък с отговарящите на критериите за основна целева група за предоставяне на топъл обяд. Също така ще се предостави и друг списък с отговарящи на изискванията на допълнителна целева група от Ръководството. От този списък ще се определят 150 броя кандидати, на които ще се предоставя топъл обяд. 

Дирекция "Социално подпомагане" гр.Тутракан, филиал гр.Главиница ще предостави списък с лицата, които отговарят на допълнителната целева група, описана в Ръководството.  В зависимост от включените лица от тях ще се одобрят най - нуждаещите се и на тях приоритетно ще се предоставя неполучен обяд.

Резултат

- Извършен подбор на 200 потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд” от съответните целеви групи;

- Изготвен Списък на 200 потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд” , разпределени по целеви групи;

- Сключени договори със 200 потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд”по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Главиница.

Община Главиница разполага с необходимия административен капацитет за реализиране на проекта. Община Главиница работи по различни проекти финансирани от ЕС - предоставяне на услуги - "личен асистент", "домашен санитар", психологическа подкрепа на нуждаещите се и т.н. Чрез домашен социален патронаж гр. Главиница се реализира и предоставянето на топьл обяд до домовете на крайни потребители или бездомни лица с т.нар. "Обществена трапезария". Домашен социален патронаж гр. Главиница разполага с 2 бр. авомобили за разнасяне на храна по населените места в Общината, сьщо така и разполага с нужния персонал за приготвяне на топлия безплатен обяд. За закупуване на хранителни стоки Община Главиница провежда ежегодно Обществена порьчка за избор на изяпьлнител.

Здравословното хранене е основен фактор за цялостното благосъстояние на човека. Тайната му се крие в количествения баланс на всяка една от хранителните групи в ежедневния ни режим. Правилното комбиниране на продуктите ни помага да бъдем здрави и енергични. Ще се готви разнообразна по вид храна, която ежедневно ще бьде различна и разнообразна. Седмичното меню ще бьде разнообразно, което ще даде принос кьм балансираното хранен на целевата група, като се спазват изискванията за безопастност на храните и националните стандарти и норми на хранене. Хранителните продукти се сьхраняват, приготвят и разнасят, сьгласно националните изисквания и стандарти.

Храната се приготвя, сьгласно направени разчети от Домашен социален патронаж гр. Главиница. Количеството необходими продукти за приготвяне на храната е предварително изчислена и предадена на готвачите. Работи се сьс стандарти и норми, поради което няма никакво разхищение на хранителни продукти. Приготвената храна се разпределя на порции с определен грамаж за всеки потребител.

При стартиране на реализирането на проекта от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Тутракан филиал гр. Главиница ще предоставят необходимите списьци на лицата от целевата група, сьщо така ще предоставят и друг списьк на допьлнителна целева група лица на които може да се разпредели неполучен топьл обяд, сьгласно Изискванията за кандидатсване. Неполученият топьл обяд ще се предоставя винаги на различни лица за да може вьзможно най- голям брой лица да бьдат обхванати по проекта.

Неполучен топьл обяд ще се раздаде още сьщият ден.

Ежемесечно ще се изисква информация на лица, на които се предоставят социални услуги от други организации на територията на Община Главиница. Сьщо така ще се следи и да няма дублиране на лица, ползващи една и сьща дейност по други проекти, реализирани от Община Главиница. Дирекция "Социално подпомагане" гр. Тутракан филиал гр. Главиница сьщо ще предоставя такава информация.

Изпълнението на дейности ще е свързано с прилагането на принципите на Регламент 223/2014 за недопускане на дискриминация за насърчаване на балансиран режим на хранене и отчитане възможното влияние на климата при закупуване на храни, с цел намаляване на разхищението им.  Ежеседмично в ДСП гр. Главиница ще се изготви седмично меню, което е разнообразно от вид на храна и използвани продукти. При избора на потребителите ще се спазват изискванията за недопускане на дискриминация при потребителите - пол, възраст, семейно положение, заболяване и т.н. За съхранение на храните ДСП гр. Главиница разполага с необходимата техника. Също така ще се готвят и храни в зависимост от климата, т.е. в зависимост от сезона.  За летните и топли дни ще се предоставя по - лека и нискокалорична храна, а през студените дни по - калорични и енергийни.

При реализиране на проекта ще се зачита личното пространство на целевата група. Ще се насьрчава балансиран режим на хранене като ще се готви разнообразна храна, сьгласно седмично меню. Неполучен топьл обяд ще се предостави на допьлнителна целева група лица, сьгласно Изискванията за кандидатсване с цел недопускане на разхищение на храна.

   
Съотношение Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент към Общо допустими разходи   -  100.00 %

Обща стойност на проекта/продукта   -  90 953.50


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

BG05FMOP001-03.02


00 download ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение № 2

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.