proekt soc2 2015 header

 

Втори прием на документи за кандидат-асистент от проект „Нови възможности за грижа“
Община Главиница в качеството си на Бенефициент по проект „Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на община Главиница“ стартира процедура за втори прием на документи за кандидат-асистент от проект „Нови възможности за грижа“от дата 01.03.2016 г. до 11.03.2016г. / включително /.
Приемът на документи се извършва община Главиница,ул. „Витоша“ 44, ет.4 от 9.00ч. до 16.30ч., всеки работен ден в посочения срок.
Към заявлението по образец и задължително приложение към него се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка ); за дете –удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния председател – родител, настойник, попечител ( за справка );
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза  или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения  или в невъзможност за самообслужване (копие);

В рамките на проекта ще се извършва оценка на потребностите на подалите заявления на лица с увреждания, въз основа на която ще се формира на индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най – нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат – потребителите на услугата „Личен асистент“ ще се извършват в дома им от служители на проекта, обслужваща територията на съответната община.
Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението за Личен асистент се прилагат следните документи:

 •  Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент“ квалификация;
 • Служебна бележка от месторабота ( ако кандидатът работи );
 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проект могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
 


<<24.01.2017>>

ОБЯВА

По проект „Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница“ УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Свали ОБЯВА от < Кликни ТУК >


<<4.01.2016>>


За ефективното управление и успешно реализиране на проект № BG05M9OP001-2.002.0052-C001 „Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница“ със заповед от Кмета на Община Главиница беше сформиран екип за организация и управление на проекта на Общинско ниво.
За периода 17.11.2015/25.11.2015 год. В Общината са подадени 180 заявления от кандидат-потребители и 101 заявления от кандидатите за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на лични асистенти и кандидат-потребители.
Предоставянето на услугата започна от 29.12.2015 год., като до момента услугата се предоставя на 37 потребители на територията на населени места в Община Главиница от 35 лични асистенти.
За включване в дейностите за ползване на услугата по проекта има още много кандидат-потребители, отговарящи на определена целева група, включени в списъка на чакащите.
Към момента са обхванати различни населени места в общината – Ножарево, Стефан Караджа, Богданци, Черногор, Главиница, Сокол, Вълкан, Калугерене, Звенимир, Зебил, Зарица, Бащино, Суходол, Дичево, Подлес, Падина, Малък Преславец, Листец и Зафирово.

.


<<21.12.2015>>


Започна обучението на одобрените кандидати за лични асистенти. Ще бъдат обучени 35 лични асистенти в периода от 21.12.2015 до 25.12.2015 год.. Обучението се организира от екипа на проекта с обучители – Лейля Юмер и Валентина Проданова.
Планирането е предоставянето на услугата да започне до края на месец Декември 2015 год.


<<21.12.2015>>


Започна обучението на одобрените кандидати за лични асистенти. Ще бъдат обучени 35 лични асистенти в периода от 21.12.2015 до 25.12.2015 год.. Обучението се организира от екипа на проекта с обучители – Лейля Юмер и Валентина Проданова.
Планирането е предоставянето на услугата да започне до края на месец Декември 2015 год.


<<21.12.2015>>

Приключи процеса по определяне на индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата "Личен асистент" за Община Главиница.
Списъкът с класирането на кандидатите може да видите < ТУК> /файл : списък потребители/


Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали по проект „Нови възможности за грижа“ в Община Главиница
< ТУК> /файл: комисия жалби/  


 Община Главиница подписа споразумение за изпълнение на проект „Предоставяне на комплексни услуги на територията на Община Главиница“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
      Община Главиница в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „ Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти от дата 17.11.2015 г. до 25.11.2015 г. /включително/. 
Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да получите в Деловодство на община Главиница ет. 1, ул. “Витоша“ 44, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден, както и от сайта на община Главиница  - www.glavinitsa.bg. <Документация от ТУК
Приемът на документи се извършва отново в Деловодство на община Главиница ет. 1, ул. “Витоша“ 44, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден  в посочения срок.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.
Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението за Личен асистент се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

   Проектът е с продължителност 24 месеца. Общата стойност на Проекта възлиза на 499 933,95 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.


Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.