Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Българските читалища имат предимството на институция, която е неизменна в облика на страната - и когато се представя българската традиция и идентичност, и когато се чертае стратегия

за бъдещо развитие. Тази позиция се корени не само в вековното развитие на тази исконна българска традиция, но преди всичко в жизнената устойчивост на идеите който тя носи.

     Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно – просветни сдружения, които изпълняват и държавни култгурно – просветни задачи. Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

     Читалището се управлява от Общо събрание, настоятелството и проверителна комисия, като върховен орган е Общото събрание, състоящо се от всички членове на читалището, имащи право на глас. Съгласно чл.14, ал.2 от Закона за народните читалища решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

     Работата на читалищата се подпомага от Регионален експертно – консултантски и информационен център / РЕКИЦ /. Той провежда национална политика към читалищата, основана на принципите на децентрализация, съхраняване на местинте традиции и активно гражданско участие.

    

2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

    

       Програмата цели обединяване на усилията за по – нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, имащи голямо значение за развитието на местните

общности, като фактор за местното културно, образователно и информационно развитие.

       Тя цели да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните настоятелство с цел създаване на благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища в Община Главиница.

2.1ПОДЦЕЛИ:

 • Запазване и разавитие на духовните културни ценности на гражданското общество;
 • Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие;
 • Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане на съвременните комуникационни и информационни технологии;
 • Осигуряване на възможности за продължаване на традицията.

        

3.ФИНАНСИРАНЕ

      

       На територията на Община Главиница съществува мрежа от 23 народни читалища, едно от тях е в централната част на града, а останалите са в населените места на общината. Всички те са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

       Читалищата получават субсидии от държавния и общински бюджет съгласно чл.21, т. 3, от Закона за народните читалища. Разпределението на субсидиите се извършва от комисия съгласно изискванията на чл.23 от Закона за народните читалища и указанията на Министрество на културата относно организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на дъръжавната субсидия за народните читалища за 2017 г. Общият размер на държавната субсидия за 2017 година за Община Главиница е в размер на 248 200 за 34 субсидирани бройки за цялата община. Стандартът за една субсидирана бройка през 2017 година е в размер на 7 300 лева, включващи средства за заплати и осигуровки, ЗБУТ, за дейности и издръжка на читалището.

4.СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА

 

       4.1. Състояние на материално – техническата база в Община Главиница

       Състоянието на материалната база, нейното обновяване и поддържане е важно условие за развитие на читалищните дейности.

       Сградите на читалищата се нуждаят от много ремонтни дейности, за които читалищните настоятелства не могат да отделят средства от собствените бюджети. Отлагането на ремонтите и обновяването на сценичната техника може да превърне голяма част от тази инфраструктура в неизползваема.

       В приложената таблица може да се види какви сгради ползват народните читалища и тяхното актуално състояние. / Приложение № 1 /

     Община Главиница търси решения за ремонтните дейности на читалищните сгради чрез финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз.

5.ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

       Основните дейности на читалищшата в Община Главиница са свързани с библиотечната дело, развиване на любителското художествено творчество, съхранение и разширяване на школите по интереси, културни дейности – работа с всички възростови и социалани слоеве от населението – концерти, чествания, детски и младежки дейности.

     5.1. Състояние на библиотечната дейност

       Читалищните библиотеки са общодостъпни информационни центрове в малките населени места. Във всяко населено място в читалищата функционира библиотека. Основните задачи на читалищните библиотеки са да опазват културно – историческото наследство и националаните традиции. Библиотеките работят за осигуряване на по – добра, по – съвременна и по – висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението.

     За изпълнението на тези задачи основните дейности на библиотеките са обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси, подобряване дейността ни библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа – срещи, изложби, концерти и др.

     И през 2017 год. Община Главиница ще подкрепя дейността на работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните реалности изискват от читалищата да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като единствен културен институт. Приоритети през 2017 год. ще бъдат:

 • Продължаване подкрепата на Общински съвет Главиница и общинската администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки – България, в която са включени седем народни читалища на територията на Община Главиница – НЧ „ Хр. Ботев – 1940 г.”, гр. Главиница, НЧ „ Освобождение – 1940 г. ” с. Сокол, НЧ „ Хр. Ботев – 1954 г. ” с. Зебил, НЧ „ Просвета – 1940 г. ” с. Ст. Караджа, НЧ „ Хр. Ботев – 1901г.” с. Зафирово, НЧ „ Ст. Караджа – 1950 г.” с. Суходол и НЧ „ Светлина – 1968 г. ” с. Вълкан.
 • Създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната и социална изолираност на децата и младите хора, чрез по-широкия им достъп да модерните информационни и комуникационни технологии, предоставени от тези седем читалища;
 • Включване дейността на народните читалища в сайта на община Главиница, линк „Образование и култура”. Участие на творческите колективи на народните читалища в мероприятия от културния календар на Община Главиница.
 • Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. чл. 26а, ал.(4) и ал.(5) от Закона за Народните Читалища;
 • Стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно наследство на нашия край, осигуряване на приемственост;
 • Привличане и участие на младите хора в краеведческата дейност.

5.2. Развитие на художествено – творческа дейност

Любителското творчество се проявява във всички сфери на изкуството и в него участват хора от всички възрасти. Чрез него се създават предпоставки за професионална квалификация и реализация в областта на културата, а от друга страна – се възпитава публика, която да има потребност от участие в обществения културен живот.

   Читалищата в Община Главиница съхраняват, предават и популяризират нематериалното културно наследство. Изградените самодейни колективи към читалищата участват в местни мероприятия, представят Община Главиница на регионални, национални и международни фестивали.

            6.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

           

            6.1.Предложения за дейността на читалищата в Община Главиница за 2017 година

                 / Приложение 2 /

Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ЗА 2017 ГОДИНА

ДАТА

ДЕЙНОСТИ

ОРГАНИЗАТОРИ

06.01.

Христо Ботев – народен будител. Беседа за живота и делото му.

Презентация в БИЦ.

Читалища носещи името на Христо Ботев

21.01.

Традиционно честване деня на родилната помощ.

Общинско тържество.

Читалищата

14.02.

Ден на лозаря – извършва се ритуал, избира се “Цар на лозята”

Община Главиница

НЧ”Хр.Ботев – 1940 г.” гр.Главиница, НЧ”Освобождение 1940г.”с.Сокол

19.02.

144 години от смъртта на Васил Левски – презентация в БИЦ.

Полагане на венци и цветя пред бюст – паметника на Левски

Община Главиница, СУ „ В. Левски „ ,

НЧ ” Христо Ботев – 1940 ”

Гр. Главиница

02.03.

Тържествен концерт по случай Националния празник на РБългария – Трети март

НЧ “ Хр. Ботев-1940г.“гр.Главиница

НЧ “ Просвета – 1940” с.Ст.Караджа

НЧ “ Хр.Ботев – 1901г” с.Зафирово

03.03.

Поклонение пред бюст – паметника на Васил Левски – поднасяне на венци и цветя;

Поклонение пред паметни плочи

Община Главиница

НЧ”Хр.Ботев – 1940г.”гр. Главиница;с. Сокол, с.Зафирово, с. Ст. Караджа

04.04.

Седмица на детската книга и изкуствата за деца- “ Деца четат на деца “ – традиционно четене на български народни приказки;

- Маратон на четенето;

- Рисуване на моят любим приказен герой;

- Карнавална фиеста

“ Приказен любим герой “

- На гости в библиотеката – деца от ЦДГ.Прожекция на детско филмче.

- Световен Ден на книгата – четене на произведения на български автори;

- Екскурзия в библиотеката – запознаване на първокласниците с правилата на библиотеката;

- “Вече сме читатели” – четене на народни приказки с първи клас

Читалища по населени места

20.04.

Пролетни празници – традиции и вярвания. Презентация;

“Писано яйце “ празник в двора на църквата;

Великденски водосвет

НЧ”Хр.Ботев – 1940 г.”гр. Главиница,

НЧ “Освобождение -1940”с.Сокол

НЧ”Хр. Ботев-1901г.”с.Зафирово

НЧ”Просвета – 1940г.” с.Ст.Караджа

09.05.

Ден на победата - поклонение пред паметните плочи на загиналите в Отечествената война

НЧ”Хр.Ботев – 1940 г.”гр.Главиница

НЧ”Хр.Ботев – 1901 г.”с. Зафирово

НЧ”Освобождение – 1940” с.Сокол

НЧ”Просвета – 1940г.” с.Ст.Караджа

  

11.05.

Честване Празника на Светите братя Кирил и Методий. Презентация в БИЦ .

Ден на отворени врати

- “ Аз чета с мама “ четене на български народни приказки с деца от първи клас и техните майки;

- открита читалня пред библиотеката;

Библиотекар за един ден

НЧ ” Христо Ботев – 1940 ”

гр. Главиница

НЧ”Хр.Ботев – 1901 г.”с. Зафирово

НЧ”Освобождение – 1940” с.Сокол

НЧ”Просвета – 1940г.” с.Ст.Караджа

24.05.

24 май – Ден на славянската писменост и култура

Празнично шествие с участието на ученици, учители, просветни и културни дейци. Връчване на наградите на Община Главиница в сферата на образованието и културата.

Празнична среща на Кмета на Община Главиница с директори на училища, детски градини, учители и културни дейци.

Община Главиница, Управление

“ Образование “

Читалища

30.05

Посрещане походниците “ По стъпките на четата на Таньо войвода “. Полагане венци. Празнична програма

НЧ “ Просвета – 1940” с.Ст.Караджа

01.06.

Детски общински празник   по повод 1 юни – Международния ден на детето

Управление “Образование”

гр.Главиница,

Читалищата по населени места

02.06.

Тържествена заря-проверка – Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България

Община Главиница,

Читалища

Месец юни

« Празник на водните лилии » - събор на самодейните колективи от Общината и страната

Община, Кметство М. Преславец,

Читалища

Месец

юли

180 години от рождението на Васил Левски.

Община Главиница, СУ „ В. Левски ” ,

НЧ ” Христо Ботев – 1940 ”

Гр. Главиница

06.09.

Съединението – символ на национално единство – среща с историк и презентация

Читалища

21.09.

21.09. – Световен ден на мира

Рисунка на асфалт с деца от начален курс от Община Главиница

Община,

Училища,

Читалища

22.09.

Ден на Независимостта на България.

Читалища

01.10.

Ден на възрастните хора –“Баба и внуче в света на интернета “

НЧ “Хр. Ботев- 1940г.“гр.Главиница,

НЧ “ Хр.Ботев – 1901г” с.Зафирово,

Пенсионерски клубове

20 – 26.10

Празник на град Главиница

« Димитровден »

- Театрални постановки за деца и възрастни;

- Празнично хоро;

- Традиционен     мотокрос;

Община Главиница,

НЧ „ Хр. Ботев – 1940г ” град Главиница

01.11

Ден на народните будители

Читалищата по населени места

01.12.

Ден за борба против СПИН – беседа с мед.лице и представители от БЧК Силистра

Община,БЧК Главиница, СОУ „В. Левски ”,

НЧ “Хр. Ботев – 1940 г. “

Гр.Главиница

Месец декември

Коледни празници по населени места

Читалищата по населени места и кметства

Запалване на коледните светлини в град Главиница

Община Главиница,

НЧ « Хр.Ботев – 1940 г « Главиница

Празник на моето село по населени места в Община Главиница

Кметства и читалища

Годишнини от създаването на читалища

НЧ « Янко Забунов – 1957 г» с. Черногор,

НЧ «Развитие -1907 г» с. Подлес,

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.