• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Обява - УВЕДОМЯВАМE Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение: „Промяна на трайното предназначение на поземлени имоти придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта к

          

О Б Я В А от Община Главиница ЕИК 000565380

ул. „Витоша” № 44, община Главиница, област Силистра

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М E

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение: „Промяна на трайното предназначение на  поземлени имоти  придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта като земеделска земя находящи се в землищата на с. Бащино, с. Падина, с. Зарица, с. Листец, с. Звенимир, с. Ст. Караджа, с. Осен и гр. Главиница, община Главиница”.

            Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Главиница или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.