ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024

 l d1

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА,

Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който касае снабдяването на населението с дърва за огрев.

Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят, за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:

1. Право на закупуване на дървесина имат физически лица – представители на едно домакинство (лица регистрирани на един адрес), с постоянен или настоящ адрес (доказва се с документ за самоличност или удостоверение за настоящ адрес.)  в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място;

2. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по този ред за една календарна година е до 10 пространствени куб.м.;

3. За включване в списъка за текущата 2023г. представител на едно домакинство може да подаде заявление по образец до кмета на общината, съответно до кмета на населеното, до 31.03.2023 г.;

- Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес гр. Главиница   ще се приемат от 08.00 часа на 01.03.2023г. в Информационния център на Община Главиница   на  ул.Витоша  № 44;

- Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес в останалите населени места в общината ще се приемат от кметовете  на кметства за съответното населено място;

4. След 31.03.2023 г. списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място, сградата на държавното горско или ловно стопанство;

5. Списъкът може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско или ловно стопанство. Списъка може да бъде допълван от тях  до 30.04.2023 г.

          6. След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ списъкът се публикува на интернет страницата на общината, държавно горско или ловно стопанство;

          7. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесина от горските територии-общинска или държавна собственост.

8. При постъпили заявления за дърва за огрев над възможно допустимите количества се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители;

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.